DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 30 - Červen 2006

Předchozí průběh letu

837. solu (2006-06-01) mělo pokračovat vyprošťování z duny dalším povelem na popojetí o 10 m. Aktivní byly stejné ochrany jako předešlého dne. Byl zúžen povolený limit pro vybočení do strany a jízdní sekvence obdržela novou hodnotu odchylky chyby při vizuální kontrole překonané vzdálenosti. Pokud by se roveru podařilo popojet o větší vzdálenost, než se očekávalo, počítač by zasáhl a jízdu přerušil, aby se vozítko příliš nevzdálilo od současného místa. Současně by to bylo znamení, že se Opportunity již uvolnila z pískového vězení.
Na závěr pokusů byl změřen posun vozítka. Podařilo se zdolat pouhých 8 cm.

Sol 838 byl prvním dnem společného víkendového plánu, při němž se měly uskutečnit tři identické pokusy o přesun. Nejprve byly ale předány povely pouze na jízdu solu 838. Každého dne se měla uskutečnit porada, která by vyhodnotila dosažený pokrok a rozhodla, zda je bezpečné předat příkazy na další etapu. Pro sol 838 byl připraven stejný scénář jako pro předchozí den. Jedinou výjimkou bylo, že bylo vozítko navigováno více dolů po svahu. Kola se protočila opět tolikrát, kolikrát by to stačilo za normálních podmínek na překonání 10 m. Skutečnost činila pouhých 4.2 cm. Bylo zřejmé, že každého dne se postup zpomaluje, kola jsou čím dál víc obalená prachem a situace se blíží stavu, jaký byl pozorován před rokem u duny "Purgatory".

Stejný postup při vyprošťování byl nicméně zvolen i 839. solu. Tentokrát se vozítku podařilo prohrabat prachem o 5 cm, tedy nepatrně dále než předešlého dne. Kola se ale zdála poněkud čistší.

Na sol číslo 840 byly předány stejné povely. Jednalo se už o pátý pokus o osvobození. Zpráva o výsledku přišla do střediska v pondělí kolem 3 hod ranní a lepší zprávu na začátek týdne si technici ani nemohli přát. Opportunity popojela o 28 cm! Přední kola byla už o poznání méně utopená v prachu a byla skoro čistá. Podle tvrdě získaných zkušeností z "Purgatory Dune" to byla neklamná známka toho, že je rover na dobré cestě k osvobození.

Sol 841 byl šestým dnem pokusů o únik z pasti. Rover dostal příkaz uskutečnit 10 kroků po 1 m, tedy stejnou metodou jako v předešlých případech, jenom byly zpřísněny podmínky, které měly zamezit zbytečnému přesunu v případě, že by se vozítko konečně dostalo na pevnou půdu. Tentokrát byl optimismus na místě. Z plánovaných deseti kroků byly podniknuty jenom tři. Optická kontrola překonané vzdálenosti ohlásila změnu polohy o 2.8 m a v souladu s programem byl další postup zastaven. První etapa přitom ještě vykazovala prokluz kolem 16%, další dvě už prakticky nulový. Všech šest kol spočívalo na kamenném podkladu a zrádná prachová duna zůstala opuštěná.
To vše se stalo 2006-06-05 v den, kdy slaví Dánsko svůj státní svátek. V roce 1849 bylo Dánsko vyhlášeno konstituční monarchií a tentýž den v roce 1953 byla přijata současná ústava. Jelikož se na palubě roveru nachází permanentní magnety dodané dánským partnerem, bylo rozhodnuto na počest tohoto dne pojmenovat okolní terénní útvary názvy připomínajícími Dánsko. Duna, která Opportunity zdržela skoro 10 dní, byla pojmenována "Jammerbugt".

Jammerbugt - 1024x672x16M (100 kB) 842. solu pořídila Opportunity snímky duny "Jammerbugt". Jammerbugt (Jammerbugten), nebo-li Zátoka Nářků je záliv na severním pobřeží Dánska neslavně proslavený množstvím lodních vraků. Rover pak provedl standardní snímkování, které mělo za cíl zjistit přesnou pozici v terénu a dodat podklady pro plánování další jízdy.

843. solu se marsovské vozítko vydalo opět na cestu. Vrátilo se asi 5 m zpět k dalšímu kamenitému ostrůvku. Odtud už pokračovala jízda v údolíčku mezi dvěma prachovými hřebeny. Rover popojel 11.3 m, nicméně nepostoupil prakticky dále k jihu.
Celková překonaná vzdálenost k tomuto dni činila 7985.5 m.

844. solu (2006-06-09) byla naplánována jízda v délce 20 m. Cesta k jihu měla vést vedlejším žlebem mezi pískovými dunami. Pohyb byl bohužel přerušen již po překonání 4.8 m. Opportunity zastavil palubní počítač, který zaregistroval prokluzování 42%, přičemž ochrany byly nastaveny na maximální hodnotu 40%.

845. solu se provádělo dálkové pozorování, které zahrnovalo fotografování cílů "Jylland" a "Gorm" panoramatickou kamerou. "Gorm" byl rovněž pozorován infračerveným spektrometrem. Jak už bylo uvedeno dříve, současná jména vycházejí z dánského prostředí na počest státního svátku Dánského království (5. červen). Jylland je dánský název pro Jutský poloostrov a Gorm byl prvním dánským králem.

Protože bylo dosaženo jen malého pokroku ve dvou sousedních příkopech, přejela Opportunity 846. solu přes další písečný hřebínek do vedlejšího žlíbku ležícího západněji. I v tomto případě byla zapojena kontrola prokluzování s mezní povolenou hodnotou 40%. Zemina byla relativně pevná, ochrana nebyla nucena zasahovat a rover se přesunul o 9 m.

847. solu bylo na pořadu pozorování atmosféry a fotografování projetého terénu navigační kamerou.

848. solu pokračovala cesta údolím k jihu. Řídící tým nejprve na malém kamenném ostrůvku rover otočil a dál už jel pozpátku. Důvodem bylo výhodnější zaměření antény a tím i vylepšení podmínek pro rádiové spojení v pásmu UHF. Vozítko úspěšně překonalo 20.6 m. Před cestou ještě rover vyfotografoval "Sjaelland", což je maličký kráter pojmenovaný podle největšího dánského ostrova, na němž leží hlavní město Kodaň.

Cestou k jihu se 849. solu podařilo zdolat dalších 24 m. Kontrola prokluzu se v pískovém terénu prováděla pravidelně každých 5 m. Trasa skončila na kamenitém ostrůvku.

Na začátku 850. solu (2006-06-15) nejprve panoramatická kamera zdokumentovala cíl "Steno" (přezdívka Nielse Steensena, nazývaného též Nicholas Steno, dánského anatoma a geologa ze 17. století). Celá následující cesta vedla po dlažbě tvořené výchozem geologického podloží a skončila po překonání 36 m. Opportunity uskutečnila na místě s poněkud větším množstvím písku dodatečnou zkoušku prokluzování a pak definitivně zaparkovala. Podle očekávání byl změřený prokluz zcela nepatrný.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu se přehoupla tohoto týdne přes hranici 8 km a na konci 850. solu činila přesně 8080.38 m.

Na sol číslo 851 byla přichystána další jízda k jihu.
V dalším týdnu opět nastanou tzv. "restricted sols", kdy kvůli špatnému načasování průletů retranslační družice bude možno postupovat jen obden. Ve zbylém čase bude rover provádět dálková měření a vysílat data shromážděná za delší dobu v palubní paměti.

852. solu byl zahájen přenos souborů nového letového softwaru ze Země na Mars. Než se dostanou do paměti všechny části a než budou instalovány, odzkoušeny a aktivovány uplyne několik týdnů. K tomuto účelu bylo rezervováno 20minutové okno rádiové relace přes vysokoziskovou anténu v pásmu X. Rover dále prováděl měření znečištění atmosféry (opacity) panoramatickou kamerou a fotografoval cíle "Holberg" a "Blixen". Stejné objekty společně s oblohou a terénem zkoumal také infračervený spektrometr.

853. solu pokračoval přenos letového softwaru dalšími 20 minutami. Hlavní úkolem dne byl přesun vozítka o 42.1 m. směrem k jihu. Po zaparkování se uskutečnilo obvyklé fotografické zdokumentování okolí pro navigační účely a necílené dálkové pozorování, do něhož se zapojila i panoramatická kamera. Byla zjišťována opacita atmosféry. Navigační kamera se pokoušela zachytit oblačnost. Oblohu a terén studoval rovněž infračervený spektrometr.

Dalších 20 min z 854. solu bylo věnováno přenosu nové verze letového softwaru. Panoramatická kamera měřila opacitu atmosféry. Navigační kamera dokumentovala terén při pohledu dozadu k místu, odkud vozítko vyjelo 853. solu.

Další části letového softwaru se 855. solu vysílaly během 30minutové rádiové relace. Opportunity popojela o 39.4 m. Opakovalo se pravidelné měření znečištění atmosféry a výzkum tepelných emisí oblohy a terénu infračerveným spektrometrem. U panoramatické kamery se prováděla kalibrace.
Ke konci tohoto dne (2006-06-20) činila celkové překonaná vzdálenost 8190.89 m. Kráter "Victoria" se přiblížil asi na 780 m. Kráter "Beagle" se nacházel přibližně 300 m daleko.

Během hodinového okna 856. solu, po něž bylo možno udržovat spojení se zemí, pokračoval přenos programu do palubního počítače. V rozvrhu dne bylo dále necílené pozorování, mj. světlosti povrchu, opacity atmosféry a sledování oblohy a terénu spektrometrem Mini-TES.

857. solu zabral přenos programů 30 min. Rover pak popojel o dalších 56.6 m. Uskutečnila se dálková pozorování v podobném rozsahu jako předešlého dne.

Dvouhodinové spojovací okno 858. solu umožnilo odvysílat větší objem letového softwaru. Navigační kamera pozorovala terén překonaný předchozího dne. Jako již pravidelně bylo pozorováno znečištění atmosféry a tepelné emise oblohy a terénu.
Letový software se zatím kvůli rychlosti vysílal jen přes anténu v pásmu X. Od 864. solu se ale počítá s tím, že se pro přenos bude využívat také pomalejší spojení v pásmu UHF.

859. solu se provádělo snímkování panoramatickou kamerou. Mimo jiné byla zjišťována čistota ovzduší (měřena hodnota tau). Navigační kamera dokončila pozorování oblačnosti. Ke slovu přišlo také měření infračerveným spektrometrem Mini-TES.

860. solu se opakovalo měření opacity atmosféry (tau) a pak vyrazil rover na další cestu. O překonan0 vzdálenosti JPL neuvedla žádný údaj. Nicméně po zaparkování bylo nutno, jako obvykle, zdokumentovat stávající pozici snímky z panoramatické a navigační kamery. Infračervený spektrometr zjišťoval tepelné emise oblohy a terénu. Po průletu retranslační družice Mars Odyssey pokračoval vědecký výzkum pozorováním oblohy panoramatickou kamerou a měřením spektrometrem Mini-TES.

Panoramatická kamera 861. solu opět měřila tau oblohy a pozorovala situaci na horizontu. Zbytek denního programu tvořilo pozorování infračerveným spektrometrem.

862. solu pokračovalo sledování opacity atmosféry, pak rover znovu popojížděl a z nového místa fotografoval okolí. Během rádiového spojení s družicí Mars Odyssey probíhalo měření infračerveným spektrometrem. Jakmile zmizela spojovací družice za obzorem, Opportunity prováděla určité diagnostické testy a sledovala stupeň zaprášení vlastní konstrukce. Na závěr byla ještě provedena přehlídka oblohy panoramatickou kamerou a byla sbírána data infračerveným spektrometrem.
Bylo oznámeno, že Mössbauerův spektrometr vykazuje jisté nepatrné anomálie. Degradace měřících kanálů se ale prozatím neprojevuje. Diagnostické testy se budou provádět podle aktuálních časových podmínek.
Celková překonaná vzdálenost k tomuto dni představovala 8312.92 m. Od poslední revize stavu "tachometru" dne 2006-06-20 tak vzrostla během tří denních jízd o 122 m. Rover se nacházel asi 705 m od velkého kráteru "Victoria" a přibližně 202 m od malého ale výrazného kráteru "Beagle", ležícího téměř ve směru hlavního postupu.

Na programu 863. solu bylo měření hodnoty tau atmosféry za pomoci panoramatické kamery a pokračování výzkumu infračerveným spektrometrem.

Zjišťování hodnoty tau se stalo pravidelnou součástí denních vědeckých výzkumů. Bylo tomu tak i 864. solu. Po dalším přesunu a následném snímkování, pokračovalo měření tau i v druhé polovině dne. Další pozorování prováděl spektrometr Mini-TES.

865. solu se kromě měření tau uskutečnilo rovněž skenování situace na obzoru. Mini-TES odečítal emise oblohy a terénu.
Intenzivní vědecký výzkum pokračuje i přesto, že značnou část rádiových relací zabírá přenos souborů nového letového softwaru. Od tohoto dne se podle původních předpokladů zapojilo do spojení i další vlnové pásmo. K dnešnímu dni se podařilo přemístit do palubní paměti asi polovinu z celkového objemu dat.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články