DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 20 - Červenec 2005

Předchozí průběh letu

531. solu (2005-07-01), který byl druhým dnem sdruženého víkendového programu, pokračovalo měření Mössbauerovým spektrometrem na cíli "Franklin". Sběr dat si vyžádal 23 h.

Období mezi 532. a 535. solem bylo věnováno sběru dat rentgenovým a Mössbauerovým spektrometrem a prohlídce kamene mikroskopem. Kromě toho se uskutečnila řada dálkových pozorování. Výsledky rozborů, při nichž se zjistilo, že hornina obsahuje nečekaně málo železa, se ukázaly natolik zajímavé, že bylo rozhodnuto pokračovat dále v průzkumu nástroji na robotické ruce. Jelikož ale zuby na vrtačce RAT jsou už notně opotřebované, technici se rozhodli alespoň rozhrabat horninu před roverem levým předním kolem. K tomu mělo dojít hned 536. solu.

Hlavním výsledkem 536. solu bylo vyhloubení příkopu před roverem. Postup byl následující. Nejprve se Spirit otočkou na místě dostal do výchozí polohy. Následovalo pootočení levého předního kola o necelých 60° (1 radián) zpátečním směrem, jako by chtěl rover couvnout. Ostatní kola byla zablokována. Stejné kolo se pak protočilo v opačném smyslu o 2 radiány. Pomocí vizuální metody byla zkontrolována poloha. Procedura s otáčením kol dopředu a dozadu se opakovala ještě dvakrát. Rover tedy provedl hloubení otočením kola jen o 9 radiánů, což je o něco méně než 1.5 obrátky kola. Řídící tým dal přednost rotaci kola dopředu, protože účinek kroutícího momentu měl působit proti gravitaci. Nakonec se Spirit opět natočil tak, aby měl vyrytou brázdu v dosahu mechanické ruky.
Operace proběhla bez problémů, až na to, že se nepodařilo odhrnout všechen materiál. Technici nezaznamenali během pohybů žádné chybové hlášení a všechny příslušné parametry ležely uvnitř přijatelných mezí. Po vyhrabání brázdy a před návratem do výchozí polohy, rover pořídil snímky přední kamerou HazCam, aby se zjistil dopad práce na "pneumatiku" kola.

537. solu (2005-07-07) Spirit zahájil snímání 360° barevného panoramatu ze stanoviště "Independence". Pořizování obrázků bylo rozvrženo na celý nadcházející víkend.

Víkendové soly číslo 538 až 541 měly být kromě uvedeného snímkování věnovány práci spektrometrů. Technici tak chtěli využít dlouhého klidného období pro důkladné proměření složení minerálů. Rentgenový a Mössbauerův spektrometr totiž dávají nejlepší výsledky, pokud se sběr dat provádí po delší dobu. Optimální se jeví 10 h pro rentgenový spektrometr a 20 h pro Mössbauerův spektrometr.
538. solu se Spirit nejprve pokusil očistit kartáčem plochu na kameni "Independence". Práce se bohužel nepovedla, protože spínač na nástroji nedosáhl na povrch kamene a bezpečnostní program zakázal další manipulaci s robotickou rukou. Ruka měla po očištění kamene postupně zajistit měření rentgenovým spektrometrem, pak snímkování pomocí mikroskopu a nakonec sběr dat Mössbauerový spektrometrem. Hrozilo nebezpečí, že celý víkendový program skončí s nulovým výsledkem. Naštěstí problémy s mechanickou rukou zaznamenali technici na Zemi již v pátek večer a měli ještě dost času na modifikaci programu.
Nová sekvence povelů pro rover zahrnovala opětovné odblokování aktivit robotické ruky, otočení kloubů tak, aby se vyloučila poloha ruky, kterou by ochranný software vyhodnotil jako nebezpečnou a znovu zablokoval činnost, pozorování mikroskopem a přiložení Mössbauerova spektrometru na měřené místo. Oživení manipulátoru se zdařilo. Mössbauerův spektrometr byl správně umístěn a mohl se celý víkend věnovat měření. Kromě těchto poněkud dramatičtějších činností Spirit 539. solu pokračoval ve shromažďování jednotlivých záběrů do velkého barevného panoramatického obrázku ze současného stanoviště.

540. a 541. solu Mössbauerův spektrometr stále shromažďoval data a panoramatická kamera snímkovala okolí.

542. solu byl stále v činnosti Mössbauerův spektrometr. Pozdě odpoledne byly nástroje na robotické ruce vyměněny a přes noc přišel ke slovu rentgenový spektrometr, který měl na stejný cíl k dispozici 17 h.

Prachový vír - 1024x256x256 (25 kB) Ráno 543. solu byl opět do pracovní pozice přemístěn Mössbauerův spektrometr a uskutečnil závěrečné několikahodinové měření. Pak rover složil mechanickou ruku do cestovní polohy a zacouval asi 0.8 m do pozice, ze které mohl na kámen "Independence" zaměřit infračervený spektrometr.

Na soly 544 a 545 (2005-07-14 a 2005-07-15) byl v plánu nejprve přesun vozidla o 25 m dále a následného dne dálkové pozorování z nového stanoviště.

Týden mezi solem číslo 546 a 551 byl ve znamení neustálé změny stanoviště. Spirit se pozvolna přesunoval k vrcholku kopce "Husband Hill" a překonal přitom více než 70 m. Na snímcích z roveru objevili vědci zajímavý skalnatý útvar, který se jevil jako příhodný k prozkoumání přístroji na robotické ruce.

547. solu ujelo vozítko 12.5 m, 548. solu zdolalo 20 m, 549. solu dalších 30 m a konečně 550. solu závěrečných 10 m. Tím se přiblížilo ke svému cíli.

551. solu (2005-07-21) zbývalo jen doladit optimální polohu roveru vůči zamýšleným místům na výstupu geologického podloží. K tomu stačilo popojet pouhý 1 m. Celková překonaná vzdálenost na povrchu Marsu tak ke konci dne činila 4685 m.

552. solu se Spirit věnoval průzkumu kamene, který byl mezitím pracovně pojmenován "Descartes". V místě nazvaném "Discourse" byla nasazena kamera vybavená mikroskopem a poté rentgenový spektrometr. Kromě toho robot vykonal všeobecně zaměřené dálkové pozorování. Zahrnovala snímkování okolí a zjišťování tepelných vlastností blízkých kamenných útvarů za pomoci infračerveného spektrometru.

553. solu byla cílová ploška "Discourse" očištěna pomocí brusky RAT [=Rock Abrasion Tool] a obroušená plocha byla znovu prohlédnuta mikroskopem MI [=Microscopic Imager] a rentgenovým spektrometrem APXS [Alpha Particle X-Ray Spectrometer]. Ke slovu také znovu přišla dálková pozorování.

Soly 554 a 555 byly zasvěceny dlouhému sběru dat Mössbauerovým spektrometrem a běžnému pozorování okolí.

556. solu provedl rover závěrečné mikroskopické snímkování kamene "Descartes" a přesunul se k dalšímu cíli "Bourgeoisie".

V nové pozici se 557. solu uskutečnila prohlídka kamene "Bourgeoisie" mikroskopem a odečet spektra přístrojem APXS. Pomocí mikroskopu MI byly pořízeny mozaiky tří ploch - "Gallant", "Gentil" a "Chic". Na posledně jmenovanou byl pak přiložen rentgenový spektrometr.

558. solu (2005-07-28) měli vědci v úmyslu očistit "Chic" bruskou RAT. Kvůli nepříznivé geometrii povrchu cíle ale technici usoudili, že použití brusky nebude možné. Místo toho Spirit zahájil dvoudenní měření na stejném místě Mössbauerovým spektrometrem a kamery se věnovaly dálkovým pozorováním. Ke konci tohoto dne činila celková vzdálenost překonaná na povrchu Marsu už 4688 m.

Měření Mössbauerovým spektrometrem pokračovala na cílové plošce "Chic" i 559. solu.

560. solu se výzkum přesunul na další cíl na kameni "Bourgeoisie", který byl pojmenován "Gentil Matrice". Spirit pořídil několik snímků kamerou vybavenou mikroskopem, očistil povrch pomocí brusky RAT a vykonal měření rentgenovým spektrometrem.

561. solu (2005-07-31) přiložil rover ke kameni v místě "Gentil Matrice" Mössbauerův spektrometr a zahájil sběr dat, který se protáhl až do dalšího dne. Dále se uskutečnilo dálkové pozorování vybraných cílů.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články