DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 36 - Listopad 2006

Předchozí průběh letu

Začátek listopadu (sol 1006, 2006-11-01) zastihl Spirit stále na zimním stanovišti, odkud prováděl rutinní výzkumnou kampaň. Pomocí panoramatické kamery zjišťoval stupeň znečištění atmosféry (hodnota tau), kalibroval infračervený spektrometr a pak s ním měřil tepelné emise oblohy a povrchu terénu. Permanentní magnety a pak povrch fotovoltaických článků byl zkontrolován mikroskopem na robotické ruce. V době spojení s družicí 2001 Mars Odyssey pokračoval infračervený spektrometr Mini-TES paralelně v pozorování terénu a oblohy. Poté, co se družice dostala mimo rádiový dosah, fotografovala panoramatická kamera západ slunce.

1007. solu bylo na ranním programu měření infračerveným spektrometrem, který byl zacílen na prachovou závěj. Dále se uskutečnilo pravidelné měření opacity atmosféry (tau) a zjišťování infračervených emisí oblohy a terénu. Mikroskop MI [=Microscopic Imager] pořizoval blíže neurčené snímky do stereoskopické mozaiky a byl kalibrován spektrometr Mini-TES.

Zrána 1008. solu se navigační kamera pokoušela zachytit oblačnost a pak došlo na orientační snímky oblohy panoramatickou kamerou. Tatáž kamera pak již po x-té měřila opacitu atmosféry a znovu přišel ke slovu infračervený spektrometr. Pomocí mikroskopu MI byl prováděn výzkum cílů "Palmer" a "Mawson". Na závěr pracovního dne byla robotická ruka složena a panoramatická kamera byla nejprve podrobena kalibraci a pak sledovala západ slunce.

1009. solu ráno se navigační kamera pokoušela fotografovat oblaka a panoramatická kamera pořizovala orientační snímky oblohy. Kamera PanCam se pak soustředila na snímkování horizontu. Před začátkem rádiové relace dokončil infračervený spektrometr přehlídku oblohy a terénu. Během spojení s retranslační družicí Mars Odyssey pozoroval spektrometr Mini-TES cíl "Casey Station". Po západu družice za obzor pořídila panoramatická kamera snímky oblohy za účelem stanovení hodnoty tau a rentgenový spektrometr zahájil sběr dat na objektu "Argon".

1010. solu byl v ranních hodinách studován prostor označovaný "El Dorado" panoramatickou kamerou. Kamery HazCam pak v tomto místě fotografovaly několik jemných hřebínků. Infračervený spektrometr se soustředil nejprve na měření tepelných emisí z prachu a pomocí panoramatické kamery se uskutečnilo další stanovení hodnoty tau. Infračervené emise byla měřeny také z oblohy a povrchu terénu.
Tohoto dne se po dlouhých měsících opět rover poněkud pohnul z místa. Vozítko se natočilo o 33° a velice krátce popojelo. Cílem bylo přiblížit se k políčku světlé půdy, které bylo načechráno pravým předním kolem před zhruba 200 soly, když se Spirit přesouval na zimní stanoviště. Nová poloha byla následně zdokumentována snímky navigační kamery a kamer identifikace překážek HazCam.
Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 6976.89 m.

1011. solu (2006-11-07) byla nejprve provedena přehlídka oblohy panoramatickou kamerou a pak se započalo se snímkování většího panoramatu. Infračervený spektrometr proměřil emise z terénu a oblohy a pak se prováděla měření ve spolupráci s družicí Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), prolétající nad stanovištěm vozítka. Smyslem koordinované činnosti bylo ověřit výkon rádiového přístroje UHF Electra na družici. S MRO se počítá jako s retranslační družicí pro sondu Phoenix, která má přistát na Marsu v květnu 2008.

1012. solu bylo dokončeno snímkování panoramatu, zahájené minulého dne. Panoramatická kamera pak rutinně měřila opacitu atmosféry a infračervený spektrometr pozoroval vyzařování z oblohy a terénu.

Sol číslo 1013 byl zahájen obvyklým stanovením opacity atmosféry. Následovala kalibrace infračerveného spektrometru, který pak měřil tepelné emise oblohy a terénu. Kamery HazCam pak zkontrolovaly prostor v dosahu robotické ruky, aby byla jistota, že práci nebudou ohrožovat nečekané překážky. Po rozložení manipulátoru byl nejprve kamerou s mikroskopem prohlédnut cíl "Berkner Island". Na stejné místo byl pak přiložen rentgenový spektrometr a prováděl po čtyři hodiny analýzu materiálu. Infračervený spektrometr se v průběhu rádiové relace s družicí Mars Odyssey zaměřil na cíl "Davis".

1014. solu byl na zkoumané místo přiložen Mössbauerův spektrometr a sběr dat probíhal po dobu 23 h.
Výkon fotovoltaických baterií se už zvýšil přibližně na 320 Wh/sol, což umožňuje občas zapojit rentgenový či Mössbauerův spektrometr i v nočních hodinách.

1015. solu byl ráno zkontrolován stupeň zaprášení kamerového stožáru. Rover pak obnovil analýzu Mössbauerovým spektrometrem na cíli "Berkner Island". Tentokrát probíhal sběr dat 10 hodin. Panoramatická kamera dodala další snímky ke stanovení hodnoty tau atmosféry a během průletu družice Mars Odyssey bylo měřeno infračervené vyzařování oblohy a povrchu terénu.

1016. solu prováděl Spirit snímkování navigační kamerou. Na dalších 10 hodin bylo obnoveno měření Mössbauerova spektrometru. Celková doba měření na jednom místě se tak protáhla na 43 hodin. Rover pak uskutečnil další pozorování oblohy panoramatickou kamerou.

1017. solu zkoumal Spirit mikroskopem nový cíl, nazvaný "Bear Island", a pak do stejného místa přiložil rentgenový spektrometr. Po přeletu spojovací družice Mars Odyssey nejprve vyhodnotil průzračnost atmosféry (reprezentovanou hodnotou opacity tau) a pak zahájil spektrometrem pětihodinový sběr dat.

1018. solu pořizovala panoramatická kamera orientační snímky oblohy a navigační kamera se pokoušela zachytit oblačnost. Řídící tým vyměnil nástroje na robotické ruce a na ploše "Bear Island" zahájil desetihodinovou analýzu Mössbauerův spektrometr.

1019. solu zahájil rover činnost měřením infračervených emisí oblohy a povrchu terénu a prohlídkou oblohy panoramatickou kamerou. Infračervený spektrometr se pak zaměřil na cíl "Baudoin". Uskutečnila se jistá technická údržba a Mössbauerův spektrometr pokračoval v rozboru materiálu na cíli "Bear Island".

Ráno 1020. solu změřil infračervený spektrometr tepelné vyzařování oblohy a terénu a panoramatická kamera opět provedla přehlídku oblohy. Rover znovu nastartoval měření Mössbauerovým spektrometrem. Tentokrát trval sběr dat 23 hodin a protáhl se přes noc.

1021. solu se zrána zaměřil infračervený spektrometr na světlý materiál, který zůstal odkrytý ve stopách roveru. Pak znovu na plošce "Bear Island" zahájil měření Mössbauerův spektrometr. Panoramatická kamera podstoupila testy, při nichž pořizovala snímky stejného místa při různém osvětlení během dne. Infračervený spektrometr Mini-TES pak sledoval cíl "Allan Hills", zatímco probíhala výměna dat s družicí 2001 Mars Odyssey. Poté, co se družice schovala za obzor, bylo ukončeno měření Mössbauerovým přístrojem a panoramatická kamera zhotovila snímky oblohy kvůli stanovení hodnoty tau.
Přenos dat z roveru Spirit byl obnoven po dvoudenní pauze, kdy byla retranslační družice intenzívně využívána při marných pokusech o obnovení spojení s další družicí Mars Global Surveyor.

1022. solu byla složena robotická ruka do přepravní polohy a rover krátce popojel k blízkému výchozu geologického podloží. Po zaparkování zhotovovaly záběry z nového místa navigační kamera (NavCam) a kamera identifikace překážek (HazCam). Panoramatická kamera (PanCam) znovu změřila průzračnost atmosféry.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 6877.63 m.

1023. solu fotografovala panoramatická kamera cíle "El Dorado" a "Prat" a orientačně snímkovala oblohu. Spektrometr Mini-TES změřil tepelné emise oblohy a terénu.

S postupujícím jarem se pomalu zlepšovaly podmínky pro rozšíření činnosti ve vědecké oblasti, aktuálnějšími se stávaly ale i myšlenky na opuštění zimního stanoviště. Rover nicméně i nadále pokračoval v každodenním rutinním pozorování opacity atmosféry, tepelných emisí oblohy a terénu a ve sledování oblačnosti. Protože ale vyrobená elektrická energie dostačovala na náročnější operace, troufal si řídící tým postupně zvyšovat denní pracovní zatížení.

1024. solu (2006-11-19) Spirit studoval atmosféru pomocí rentgenového spektrometru a monitoroval usazování prachu na kamerovém stožáru.

1025. solu byla pomocí panoramatické kamery s vysokým rozlišením fotografována kruhová plošina, známá jako "Home Plate". Byl proveden experiment s detekcí intenzity světla v noci a za soumraku.

1026. solu se uskutečnilo koordinované pozorování s družicí Mars Reconnaissance Orbiter, který prolétal nad kráterem Gusev. Rover měřil odrazivost povrchu prostřednictvím snímků z panoramatické kamery.

1027. solu pořídil Spirit mozaiku snímků kamene "King George Island" a na stejném místě prováděl analýzu rentgenovým spektrometrem. Ke kameni "King George Island" se přiblížil rover krátkým přesunem už 1022. solu. Podle specialistů obsahuje oblá zrnka - zatím nejlépe obroušená zrna, která se na Marsu objevila. Geologové se pokusí zjistit, jakým způsobem byla vytvarována. Uvažuje se o větrné nebo vodní erozi.

1028. solu byl "King George Island" studován Mössbauerovým spektrometrem.

1029. solu se pozornost přesunula k cíli "Esperanza" a ke dvěma dalším kamenům "Zhong Shan" a "Korolev". Objekty byly dálkově studovány infračerveným spektrometrem.

1030. solu pokračovalo studium kamene "King George Island" Mössbauerovým spektrometrem. Spektrometr Mini-TES měřil infračervené emise vzdáleného skaliska "Oberth".
Nová výkonná družice Mars Reconnaissance Orbiter během přeletu na kráterem Gusev fotografovala celou oblast působení Spiritu od místa přistání přes kráter "Boneville" až k současnému zimnímu stanovišti v kopcích "Columbia Hills". Na snímcích jsou patrné jednotlivé části sondy, které dopadly na povrch, a terénní útvary, které bylo možno na místě studovat v minulých téměř tří rocích od 2004-01-04, kdy Spirit měkce dosedl na Mars.

1031. solu byl povrch "King George Island" očištěn vrtačkou RAT [=Rock Abrasion Tool]. Obnažený povrch byl poté prohlédnut mikroskopem a analyzován rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha-Particle X-ray Spectrometer].

Očištěná plocha na povrchu kamene byla 1032. solu zkoumána Mössbauerovým spektrometrem.

1033. sol byl kromě rutinních pozorování věnován dálkovému průzkumu kamenů "Syowa" a "Wiltgen" infračerveným spektrometrem.

1034. solu (2006-11-30) Spirit pořizoval mikroskopické snímky dvojice půdních vzorků, pojmenovaných "Clarence" a "Deception". Mössbauerův spektrometr obnovil měření na kameni "King George Island".

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články