DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 40 - Březen 2007

Předchozí průběh letu

1123. solu pokračovalo snímkování "Home Plate". Prioritou je nyní zobrazit místa v terénu, která nemohla být zdokumentována při první návštěvě plošiny, kdy rover spěchal na místo, kde by mohl přečkat krutou zimu. Infračervený spektrometr pozoroval cíl "Madeline English". Rover pak popojel dalších 7.95 m - stále ve směru na "Home Plate" - a po zaparkování zafixoval okolí na fotografických záběrech. Součástí fotografování byly i snímky navigační kamerou směrem dozadu.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla ke konci tohoto dne 7007.84 m.

1124. solu (2007-03-02) studoval Spirit panoramatickou kamerou shluk kamenů.

1125. solu se uskutečnila kalibrace panoramatické kamery, která zkušebně "snímkovala tmu", tzn. CCD prvky kamery nebyly vystaveny světlu. Spirit pořídil mikroskopické záběry prachu zachyceného na permanentních magnetech a infračerveným spektrometrem pozoroval cíle "Lothar", "Manator", "Morbus", "Ombra", "Otz Valley" a "Pankor". Panoramatická kamera pak pořídila několik snímků oblohy, pomocí nichž byl stanoven stupeň znečištění atmosféry. Došlo i na rutinní hledání oblačnosti navigační kamerou a měření tepelných emisí terénu a oblohy.

První úkolem 1126. solu bylo pořídit panoramatické snímky dunového pole "El Dorado". Rover pak popojel na vzdálenost asi 3.5 m k "Home Plate" a vyfotografoval situaci před přídí a vzadu kamerami identifikace překážek a navigační kamerou. Panoramatická kamera pak monitorovala prach v ovzduší. Jako prakticky každý den proběhlo měření infračervených emisí.

Časně zrána 1127. solu skanovala navigační kamera oblohu, na níž se snažila zachytit oblaka. Oblohu pozorovala i panoramatická kamera, ale poněkud později, až když slunce stálo vysoko nad obzorem.

1128. sol zahájil Spirit lovem na prachové víry, který podnikla navigační kamera. Přední pár kamer HazCam zopakoval snímkování terénu před přídí. Rover poté vyzkoušel funkci spínače na kontaktní destičce Mössbauerova spektrometru tím, že se dotknul přístrojem permanentního magnetu na horní palubě. Panoramatická a navigační kamera se pak věnovaly soustavnému snímkování plošiny "Home Plate". Dálková měření se uskutečnila na cílech "Irene Hickson", "Joanne Winter" "Bette Trezza" a "Carolyn Morris". Na závěr dne proběhlo měření tepelných emisí terénu a oblohy a monitorování prašnosti ovzduší.

Prvním úkolem 1129. solu bylo pozorování oblačnosti navigační kamerou, na které navázalo fotografování polední oblohy panoramatickou kamerou. Infračervený spektrometr kromě obvyklé procedury měření vyzařování z povrchu terénu a oblohy pozoroval cíle "Anne Mae Hutchinson", "Faye Dancer", "Dorothy Hunter" a "Velma Abbot".

Po standardní přehlídce ranní oblačnosti bylo hlavní činností 1130. solu barevné snímkování "Home Plate" panoramatickou kamerou se 13 barevnými filtry. Spektrometr Mini-TES pozoroval cíle "Fredda Acker" a "Jean Gilchrist". Znovu se uskutečnila kalibrace panoramatické kamery při nulovém osvětlení a sledování prachu v atmosféře. Infračervený spektrometr zakončil denní program studiem cíle "Betty Warfel".
Revize překonané vzdálenosti ukazovala k dnešnímu dni hodnotu 7012.34 m.

1131. solu (2007-03-09) proběhlo monitorování oblohy panoramatickou kamerou a přehlídka oblohy a terénu infračerveným spektrometrem. Spektrometr a panoramatická kamera se pak zaměřily na cíl "Evelyn Adams". Kamera PanCam fotografovala ve všech dostupných vlnových oborech objekt "Joanne Winter" a infračervený spektrometr sledoval "Bethany Goldsmith", "Betty Whiting" a "Melba Alspaugh". Spirit pořizoval snímky do panoramatu a chystal se na příští ráno, kdy se měl uskutečnit sběr snímků, které by mohly sestavit dva krátké filmy zachycující prachové víry

1132. solu se dotkl Spirit Mössbauerůvým spektrometrem vzorku zeminy. Pomocí kamery s mikroskopem pořídil pak snímky struktury cíle a infračerveným spektrometrem zkoumal oblohu a pórovitý čedič označený pracovním jménem "Faye Dancers". Následně popojel o 10.2 m, pořídil obrázky kamerami identifikace překážek (HazCam) a panoramatickou kamerou (PanCam) a zhotovil 360° mozaiku záběrů navigační kamerou (NavCam).

1133. sol zahájil rover snímkováním oblohy panoramatickou kamerou. Navigační kamera pak pozorovala okolní terén a zhotovovala obrázky do filmu zachycujícího prachové čertíky. Infračervený spektrometr studoval oblohu a terén a monitoroval prach zachycený na kamerovém stožáru.

1134. solu se ráno opakovalo pátrání po prachových vírech a většinu dne se přístroje věnovaly dálkovému pozorování. Spirit pořídil plně barevný portrét pahrbku "Pitchers Mound". Panoramatická kamera rovněž fotografovala geologický výchoz "Backstop" a shluk kamenů. Spektrometr Mini-TES měřil infračervené emise cílů "Shirley Jameson", "Connie Wisniewski", "Margaret Stephani" a "Tjanath". Pomocí panoramatické kamery byl monitorován obsah prachu v ovzduší a infračervený spektrometr pokračoval ve studiu atmosféry a terénu a následně objektů "Phundahl" a "Panar".

Ráno 1135. solu zahájil Spirit pozorováním rozptýleného světla a pátráním po prachových vírech navigační kamerou. Infračervený spektrometr pokračoval studiem dalších cílů "Ptarh", "Thark" a velké kamenné desky "Torquas". Zkrátka nepřišlo ani pozorování tepelných emisí z oblohy a terénu.

Prvním úkolem 1136. solu byla prohlídka kalibračního terče infračerveným spektrometrem, který se pak zaměřil na cíl "Toonal". Následovala další změna stanoviště, při níž se Spirit přesunul o 11.06 m směrem k odlehlému obnaženému skalisku, souvisejícímu s útvarem "Home Plate". Dostalo prozatímní název "outlier 2". Po zaparkování byly pořízeny orientační snímky kamerami HazCam a navigační kamerou. Na závěr se uskutečnilo měření oblohy a terénu infračerveným spektrometrem.
Celková překonaná vzdálenost k tomuto dni činila 7033.61 m.

1137. sol byl zahájen orientačním snímkováním oblohy, čemuž se věnovala panoramatická kamera. Navigační kamera se znovu pokusila na sekvenci obrázků zachytit prachové víry. Na tento den se nepodařilo odeslat ze Země příslušné pracovní instrukce, protože družice Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) přešla na krátkou dobu do bezpečnostního módu a pro její oživení se použila rádiová linka v pásmu X. Bohužel ve stejném pásmu probíhá komunikace s roverem, který proto tentokrát čekal na příkazy ze Země marně. Pro takovéto případy je ale v záloze náhradní program, který je uschován v palubní paměti a v případě nouze, jako nyní, je aktivován. Stalo se tak poprvé po dlouhé době 321 solů. Náhradní program zahrnoval monitorování atmosférického prachu, měření dopadajícího světla ze západu a východu, fotografování kalibračního terče a orientační snímky oblohy. Naměřená data odeslal Spirit v době, kdy se sonda MRO nacházela na odvrácené straně Marsu.

1138. solu proběhlo snímkování cílů "Ompt" a "Shador" ve všech možných barevných pásmech. Tytéž objekty a navíc další cíle "Zor" a "Zodanga" byly podrobeny studiu infračerveným spektrometrem. Panoramatická kamera sledovala stupeň zaprášení ovzduší a rentgenový spektrometr APXS analyzoval obsah argonu v atmosféře.

Objekty "Zodanga" a "Zor" byly 1139. solu obrazově zdokumentovány panoramatickou kamerou, která ke zhotovení barevných snímků použila kompletní sadu 13 filtrů. Navigační kamera rutinně pátrala po oblačnosti. Kamery HazCam a NavCam pořídily sérii snímků potenciálně zajímavých vědeckých cílů. Navigační kamera rovněž zhotovila 360° panorama okolního terénu. Panoramatická kamera kontrolovala obsah prachu v atmosféře.

1140. solu (2007-03-19) zhotovila panoramatická kamera orientační snímky oblohy a navigační kamera zkoušela zachytit prašné víry. Rover měřil prašnost ovzduší, infračervený spektrometr měřil tepelné emise terénu a oblohy a navigační kamera hledala oblačnost.

1141. solu pořizoval Spirit panoramatickou kamerou snímky kamene "Torquas". Pak popojel blíže ke skalisku a zhotovil povinné snímky navigační kamerou z nového stanoviště. Na závěr dne fotografoval oblohu panoramatickou kamerou a pokoušel se zaznamenat prachové víry.
Kamenný cíl "Torquas" se nachází na obnaženém geologickém výchozu "Mitcheltree Ridge". Vědci se pokoušejí zjistit, zda "Mitcheltree Ridge" nemá nějakou souvislost s blízkou plošinou "Home Plate". Zda se nejedná např. jen o jakýsi výběžek plošiny či jde o zcela odlišnou vrstvu. Základním údajem by bylo, zda má podobné složení a morfologii.
V případě pojmenování "Torquas" sáhli tentokrát geologové do beletrie. Takto nazval začátkem minulého století Edgar Rice Burroughs dno vyschlého moře na Marsu v kdysi populárních dobrodružstvích Johna Cartera.

Činnost 1142. solu proběhla podle nouzového scénáře, protože se na Mars nepodařilo předat ze Země kompletní sadu instrukcí. Příčinou byly potíže se spojením. Náhradní program, který je pro tyto případy přichystán v palubní paměti, zahrnoval monitorování atmosférického prachu, měření množství světla přicházejícího z východu a ze západu, fotografování kalibračního terče a orientační snímky oblohy.
Inventura překonané vzdálenosti vykázala k tomuto dni 7046 m.

1143. solu snímala navigační kamera úplné 360° panorama. Pak se uskutečnila mikroskopická prohlídka neporušeného povrchu kamene "Torquas". Po okartáčování kamene bruskou RAT [=Rock Abrasion Tool] byla pořízena druhá série stereoskopických snímků mikroskopem. Nakonec byl k povrchu přiložen rentgenový spektrometr a začala analýza složení horniny.

1144. solu (2007-03-23) bylo prvním úkolem roveru pořídit panoramatické snímky útvaru "Mitcheltree Ridge". Dále se měl kámen "Torquas" prozkoumat Mössbauerovým spektrometrem a infračervený spektrometr měl studovat vrstevnatá skaliska "Zanor", "Banth", "Okar" a "Dor". Posledním příkazem bylo provést fotometrická měření panoramatickou kamerou.

1145. solu pokračoval Spirit v analýzách cíle "Torquas 2" Mössbauerovým spektrometrem. Infračervený spektrometr dálkově zkoumal objekty "Thoxus", "Arbrok", "Malagor", "Glorestra", "Syl" a "Palodona". Panoramatická kamera zahájila snímkování útvaru "Mitcheltree Ridge (North)".

1146. solu byl pomocí mikroskopu stereoskopicky snímkován cíl "John Carter" a infračervený spektrometr se zaměřil na "Forandus", "Iss" a "Thavas". Rover provedl rychlý rozbor objektu "John Carter" rentgenovým spektrometrem a pokračoval ve snímání panoramatu "Mitcheltree Ridge (North)".

1147. solu pořídila navigační kamera sekvenci snímků, na kterých měly být zachyceny prachové víry. Panoramatická kamera zahájila barevné snímkování "Mitcheltree Ridge". Spetrometr Mini-TES sledoval tepelné emise cílů "Darseen" a "Faget". Panoramatická kamera mimo to uskutečnila několik fotometrických experimentů.

1148. solu složil Spirit robotickou ruku do přepravní polohy a popojel směrem k "Home Plate". Po zaparkování zdokumentoval novou polohu snímky navigační a panoramatické kamery. Panoramatická kamera zhotovila orientační snímky oblohy a navigační kamera znovu pořídila sérii snímků prachových vírů.

1149. solu pozorovala panoramatická kamera slunce vysoko nad obzorem. Infračervený spektrometr uskutečnil měření emisí oblohy a terénu v pěti bodech a navigační kamera se opět pokoušela zhotovit sekvencí záběrů prachových vírů.

1150. solu rover nejprve panoramatickou kamerou zdokumentoval nedaleké obnažené skalisko a pak popojel přibližně 8 m na jiho-jihovýchod k útvaru "Madeline English". Nová pozice byla následně zachycena na snímcích navigační a panoramatické kamery.
Po plánovaném průzkumu "Madeline English" má řídící tým v úmyslu vrátit se poněkud k severu, kde se nachází jedna z několika vhodných "nájezdových ramp", kterým by se rover dostal na plošinu "Home Plate".
Celková zdolaná vzdálenost se po tomto dni zvýšila na 7066 m.

1151. solu proběhla po dlouhé době noční rádiová relace s družicí Mars Odyssey. Naposledy k tomu došlo během 846. solu, což bylo ještě před příchodem zimy. Panoramatická kamera pozorovala shluk úlomků kamenů a pak monitorovala obsah prachu v ovzduší.

1152. solu (2007-03-31) pořizoval Spirit panoramatickou kamerou snímky obnaženého skaliska "Clara Zaph". Infračervený spektrometr zkoumal stejný objekt v místech "Clara Zaph 1", "Clara Zaph 2" a "Clara Zaph 3". Spektrometr Mini-TES pak měřil infračervené vyzařování oblohy, terénu a speciálně cílů "Rita Brights" a "Twila Shively". Vědecký program byl zakončen fotografováním slunce, stojícího nízko nad obzorem panoramatickou kamerou.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články