DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 49 - Prosinec 2007

Předchozí průběh letu

1391. solu se opět o něco přiblížilo parkovací místo pro nastávající zimu. Spirit opatrně popojel a navigační kamerou zachytil novou situaci v okolí. Navigační kamera pak byla použita na změření opacity atmosféry. Panoramatická kamera pořídila mozaiku několika snímků a monitorovala prach usazený na stožáru.
Úroveň dostupné energie v posledních dnech dramaticky poklesla. Nastupující zima a výška slunce nad obzorem jsou pouze jednou z příčin. Momentálně hlavním důvodem je terén, který se na severním okraji "Home Plate" mírně zvedá a panely fotovoltaických článků jsou tudíž nakloněny v nepříznivém úhlu.

Ani 1392. solu Spirit nezůstal na stejném místě. Na konci přesunu následovaly povinné orientační snímky navigační kamerou, která navíc zhotovila mozaiku snímků ze zadního směru.

1393. solu pokračoval Spirit v jízdě k místu "Winter Haven 3". Po zaparkování zafixovala novou pozici navigační kamera, která rovněž zachytila projetý úsek na mozaice snímků. Panoramatická kamera zkoumala seskupení kamenů a systematicky prohlížela terén.

Po přesunu 1394. solu se kromě obvyklého zdokumentování nové situace věnovala navigační kamera snímkování terénu za zády a panoramatická kamera skládala mozaiku snímků plošiny "Home Plate".

Podobný průběh měly i následující dny. Spirit využíval každé příležitosti a každé kapky energie, aby včas dosáhl místa, na němž by přežil další zimu na Marsu. Rover mezitím dosáhl severního okraje "Home Plate". Několik dní by měl pokračovat průzkum situace a výběr ideálního místa k dlouhodobému pobytu. Jakmile dojdou technici k závěru, že takové místo našli, přehoupne se Spirit přes hranu plošiny na svah obrácený k severu a vozítko se natočí tak, aby byl zisk energie ze slunce stojícího nízko nad obzorem maximální.
1395. solu po změně stanoviště a obvyklém fotografování (post-drive images) snímkovala panoramatická kamera cíl "Hummock" a navigační kamera situaci za zády.

1396. solu Spirit znovu popojel, zhotovil "post-drive images" a obrázky projetého úseku. Panoramatická kamera studovala shluk kamenů a zevrubně prohlížela terén.

1397. solu (2007-12-08) byl v plánu další přejezd k zimnímu stanovišti. Závěrečné snímky měly tentokrát zhotovit navigační i panoramatická kamera. Kamera PanCam pokračovala v systematickém průzkumu terénu a zhotovovala obrázky oblohy.
Celková překonaná vzdálenost vzrostla k dnešnímu dni na 7495.15 m.

Aby se využilo co nejvíce ze slunečního světla slábnoucího s nastupující zimou, řídící tým Spiritu se vrátil k práci podle marsovského času. Znamená to, že pracovní program byl uzpůsobený delšímu dni na Marsu, tak jak tomu bylo první tři měsíce na začátku mise. Energie produkované solárními články bylo stále méně. Denní výroba se v polovině prosince 2007 pohybovala mezi 293 a 254 Wh/sol, podle toho, jak byl rover nakloněn.
Všichni členové týmu zpracovávali přicházející data a snažili se vybrat nejvhodnější místo k přezimování. Prvotní podmínkou bylo najít svah mající sklon aspoň 25° k severu. Dalším kritériem byla dostupnost takovéto lokality a v neposlední řadě i to, zda bude okolí zajímavé z vědeckého hlediska.

1398. solu popojel Spirit 6.5 m podél severního okraje "Home Plate". Na závěr jízdy byly zhotoveny snímky kamerami identifikace překážek a mozaika navigační kamerou.

1399. solu zajel rover 7.19 m na malý výběžek plošiny, aby vyfotografoval svahy nacházející se pod mysem. Nová poloha byla zachycena na obrázcích kamer HazCam a na mozaice snímků navigační kamery. Příštího rána zhotovil Spirit sérii fotografií navigační kamerou do 360° snímku okolí.

1400. solu popojel rover 0.75 m k okraji plošiny, aby získal lepší výhled na svah nacházející se pod terénní hranou. Na novém stanovišti bylo prvním úkolem zdokumentovat situaci na snímcích kamer HazCam a NavCam.

1401. solu si řidiči vozítka zase po čase vybrali přestávku. Spirit nejprve pořizoval snímky panoramatickou kamerou možného zimního stanoviště. Pak se otočil na místě, přičemž solární panely zakryly výhled na severní svah plošiny. Po tomto manévru pokračoval ve fotografování terénu panoramatickou kamerou.

1402. solu nejprve rover vyfotografoval kámen "General B.O.Davis". Pak zacouval 2.5 m a otočil se o 180°. Nové stanoviště bylo jako obvykle zachyceno na snímcích kamer HazCam a NavCam. Následujícího jitra Spirit monitoroval prach na kamerovém stožáru a prováděl systematickou přehlídku terénu a skupiny kamenů panoramatickou kamerou.
K dnešnímu dni činila celková překonaná vzdálenost 7523.31 m.

1403. solu (2007-12-14) bylo v plánu zacouvat k okraji "Home Plate" a fotografovat terén kamerami identifikace překážek a panoramatickou kamerou.

1404. solu popojel Spirit na poslední místo, z něhož se chtěli navigátoři porozhlédnout po okolí před tím, než začne rover sestupoval po severním svahu "Home Plate".

1405. solu zhotovovala navigační kamera snímky terénu a pak rover popojel tak, až se zadní kola přehoupla přes hranu plošiny. Nová situace byla okamžitě zdokumentována navigační kamerou.

1406. solu se přes okraj "Home Plate" dostala i prostřední kola vozítka. Po skončení této operace byla řada opět na navigační kameře, aby zachytila aktuální pozici.

1407. solu proběhla tzv. "quick fine attitude", což je operace, při níž jsou vyrovnávány odchylky v měření polohy roveru v terénu na základě funkce inerciální jednotky, k nimž časem dochází. Spirit pořídil 360° panorama snímků navigační kamerou, terén byl zachycen na obrázcích z přední i zadní dvojice kamer HazCam a panoramatická kamera zhotovila několik orientačních snímků oblohy.

1408. solu (2007-12-19) pořizoval Spirit panoramatickou kamerou plně barevné snímky prostoru, nacházejícího se v dosahu nástrojů na robotické ruce. Tatáž kamera pozorovala v poledních hodinách oblohu.
Zásluhou náklonu kolem 13°, který rover zaujal po byť jen částečném překonání okraje plošiny, se zvětšila produkce elektrické energie z 260 Wh/sol, které byly zaznamenány 1404. solu na dnešních 291 Wh/sol. Na současném stanovišti by se dal dosáhnout sklon maximálně 16°, nicméně řídící tým předpokládá, že se podaří vozítko přemístit do takového místa, kde bude nakloněno k severu 25 až 30°. K tomu by mělo dojít někdy v polovině ledna. Mezitím bude rover zkoumat nový typ terénu svými geologickými nástroji.
Celková překonaná vzdálenost k dnešnímu dni činila 7527.52 m.

1409. solu Spirit rozložil a předpažil robotickou ruku, aby vyzkoušel, zda stojí dostatečně stabilně. Pomocí mikroskopu pořídil mozaiku 2x2 detailních snímků kamenného cíle "Chanute" a na místo pak přiložil rentgenový spektrometr. Navigační kamera zdokumentovala stav robotické ruky a panoramatická kamera prozkoumala stopy kol a kámen "Fuzzy Smith", na který rover už jednou narazil v roce 2006, když se poprvé přiblížil k "Home Plate".

Na programu 1410. solu bylo skenování oblohy a terénu infračerveným spektrometrem a sběr dat rentgenovým spektrometrem z cíle "Chanute".

1411. solu vyměnil Spirit nástroje na hlavě manipulátoru a kámen začal analyzovat Mössbauerův spektrometr. Panoramatická kamera sledovala obzor a pořizovala orientační snímky oblohy.

1412. solu měřil rover pomocí obrázků panoramatické kamery úroveň zaprášení atmosféry a restartoval Mössbauerův spektrometr, který shromažďoval dodatečná data z cíle "Chanute". Bylo zhotoveno několik záběrů do panoramatického snímku plošiny "Home Plate", nazvaného "Tuskegee".

1413. solu ráno pokračoval Spirit ve snímkování panoramatu "Tuskegee". Panoramatická kamera monitorovala prach v atmosféře a Mössbauerův spektrometr navázal na rozbor kamene "Chanute".

Další obrázky ze série "Tuskegee" se podařilo získat 1414. solu. I další program odpovídal předchozímu dni - měření obsahu prachu v ovzduší a analýza "Chanute" Mössbauerovým přístrojem.
Hodnota opacity atmosféry činila přibližně 0.502 a stupeň zaprášení solárních panelů představoval momentálně 0.4008. Denní produkce energie dosahovala asi 277 Wh/sol.

1415. solu (2007-12-26) zkoumal rover ranní oblohu, měřil atmosférický prach a orientačně fotografoval oblohu. Panoramatická kamera dokončila přehlídku oblohy v poledních hodinách.

Krajinu kolem stanoviště roveru ovládl podzim. Spirit už prožil na povrchu rudé planety bezmála čtyři roky a celý řídící tým se chystal na prozatím nejkritičtější roční období - třetí zimu na Marsu. Stojí za to si stručně zrekapitulovat s jakými pracovními podmínkami se musel robotický průzkumník na přelomu let 2007 a 2008 vypořádat.
Od obrovské prachové bouře před půl rokem se nedokázalo vozítko zbavit silného nánosu prachu na panelech fotovoltaických článků. Podle měření z 1406. solu (2007-12-17) přibližně 60% dopadající sluneční energie bylo odstíněno prachovou vrstvou, jinak vyjádřeno prachový faktor činil 0.4. Tato hodnota představovala prozatím nejhorší účinnost solárních panelů. Zimní slunovrat, čili datum, kdy se začne den na stanovišti roveru opět prodlužovat a světelné podmínky se teoreticky začnou zlepšovat, nastane až 2008-06-26 (sol 1593). Do té doby, pokud nezasáhne blahodárný poryv větru, který by palubu roveru očistil, se dá očekávat, že se na slunečních bateriích usadí ještě další zrníčka jemného prachu a že nevyužito zůstane až 70% dopadajícího slunečního záření (prachový faktor 0.3). Přitom už dnes je aktivita roveru oproti době, kdy bylo energie dostatek, viditelně zredukovaná. Aby se maximalizovala denní produkce elektřiny, byl rover umístěn na příkrý svah 25° tak, aby plocha solárních panelů směřovala severním směrem, tady tam, kde se pohybuje slunce.
I přes provedená opatření nejsou extrapolace výroby energie příliš optimistické. Spirit bude v kritických dnech potřebovat patrně více wattů než dokáže vyrobit. Nezbude než sáhnout k určitým nouzovým opatřením. Jedním z možných zásahů je zcela vypnout vytápění infračerveného spektrometru i za cenu rizika, že přístroj mrazivé podmínky nevydrží. Dále se uvažuje o vypojení topidla v modulu elektroniky. Tento modul byl úspěšně testován až do teploty -55°C.
Další strategické opatření spočívá v tom, že by se razantně zredukovala doba provozu a omezila komunikace. V nejtemnějších dnech by Spirit mohl měsíce trávit v dlouhodobé letargii - spánku, pokud by usoudil, že baterie nedokáží vyrobit dost proudu, aby mohl být probuzen a podat hlášení.
Zatím ale ještě zůstává vozítko v relativně dobrém stavu, subsystémy plní úkoly podle očekávání a zkoumání Marsu pokračuje.

1416. solu Spirit restartoval Mössbauerův spektrometr a po dobu 23 hodin přijímal data z povrchu kamene "Chanute". Rover kromě toho fotografoval dunové pole "El Dorado" panoramatickou kamerou.

1417. solu byly pořízena řada 4x1 snímků z panoramatu "Tuskegee". Rover monitoroval množství prachu usazeného na kamerovém stožáru a dalších 5 hodin analyzoval cíl "Chanute" Mössbauerovým spektrometrem.

1418. solu přibyla do panoramatu "Tuskegee" nejprve mozaika 4x1 a následně další část 2x1.

1419. solu bylo nejprve panorama doplněno dalšími 4x1 snímky. Mössbauerův spektrometr pak prováděl znovu 5 hodin rozbor kamene "Chanute". Rover pátral po prachových vírech a panorama "Tuskegee" obdrželo další řadu 4x1 snímků.

1420. solu byl Mössbauerův spektrometr v činnosti 4 hodiny. Po skončené relaci s družicí Mars Odyssey měřil rover obsah prachu v atmosféře.

Následující průběh letu (v hlavním článku)

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články