DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 38 - Leden 2007

Předchozí průběh letu

1065. a 1066. solu pokračovalo měření stavu zaprášení atmosféry.
Období zvýšené prašnosti, které zasáhlo oblast kráteru Gusev, není v této roční době nic zvláštního. Jedná se ale o nepříjemnou záležitost, neboť je nutno kvůli snížené produkci elektrické energie omezit aktivity roveru. Je proto pochopitelné, že sledování množství prachu v ovzduší je nyní velice aktuální. Rover je provádí dlouhodobě pomocí snímků panoramatické kamery a je vyhodnocováno jako tzv. opacita (míra, jakou je pohlcováno světlo v atmosféře) a je reprezentována hodnotou tau. Tau se pohybuje od stupně 0 (absolutně průzračná atmosféra) výše. Normální stav se leží mezi 0 a 1. Pokud by se dostala na hodnotu 1 až 2, byla by činnost roveru již silně omezena. Při dalším zhoršením podmínek nad tau=2 by již byla vážně ohrožena existence vozítka, které bez jistého minimálního přívodu elektrického proudu nemůže fungovat. Současný stav atmosféry kolem Spiritu odpovídá zhruba hraniční hodnotě tau=1. Není to tedy ještě nic dramatického, ale je třeba s tímto omezením počítat.

1067. solu se opakovalo měření prašnosti a navíc navigační kamera pátrala po prašných vírech. Pořizovala sekvence snímků, které by bylo možno složit do jednoduchého filmu.

1068. sol byl výročním dnem přistání Spiritu na Marsu. Před třemi roky začala úchvatná jízda vozítka po rudé planetě, které navzdory pesimistickým předpovědím již dvanáctkrát překonalo plánovanou dobu životnosti. Rover tento den monitoroval zaprášení atmosféry a zkoumal okolní kameny panoramatickou kamerou. Kamera PanCam navíc zhotovila barevné obrázky místa "Desolacion". Znovu byla odzkoušena 3. etapa programu ovládajícího autonomní navádění robotické ruky na cíl.

1069. solu (2007-01-05) měl Spirit přejet ke kameni "Montalva" a zhotovit barevné snímky houbovitého lávového balvanu "Esperanza". Panoramatická kamera dostala za úkol fotografovat útvar "Montalva", který je součástí většího geologického výchozu "Troll", a další vrstevnatý kámen "Riquelme".

1070. solu rozložil Spirit rameno robotické ruky a kartáčem brusky RAT očistil povrch vrstevnatého kamene "Montalva". Kámen byl pak prohlédnut mikroskopem a na obroušené místo byl přiložen rentgenový spektrometr APXS, který provedl orientační prvkovou analýzu. Závěrem dne zjišťoval rover pomocí snímků z panoramatické kamery množství prachu v ovzduší.

1071. solu snímkovala panoramatická kamera přes kompletní sadu 13 barevných filtrů kámen nazvaný "Davis". Na různé cíle, zajímavé z vědeckého hlediska, se zaměřila navigační kamera. Během komunikačního okna s družicí 2001 Mars Odyssey měřil infračervený spektrometr emise prachu v atmosféře, z oblohy a terénu.

1072. solu prozkoumával infračervený spektrometr Mini-TES terén před přídí vozítka a čtyři hodiny byl v činnosti rentgenový spektrometr. Panoramatická kamera monitorovala oblohu a terén a snímkovala oblohu ke kalibračním účelům.

1073. solu nejprve odsunul rover robotickou ruku tak, aby panoramatická kamera mohla pořídit plně barevný snímek kamene "Montalva". Čtyři hodiny byl pak v činnosti Mössbaerův spektrometr. Spirit skenoval spektrometrem Mini-TES oblohu a terén, monitoroval ukládání prachu na kamerovém stožáru, měřil množství prachu v ovzduší a opět kalibroval kamery pomocí snímků oblohy.

1074. solu pozoroval Spirit prostřednictvím navigační kamery a infračerveného spektrometru nedaleký kámen "Kohnen" a další cíl, pojmenovaný "Amundsen". Mössbaerův přístroj uskutečnil další tříhodinovou analýzu železa v kameni "Montalva". Pak byl rozbor opět přerušen a následovalo rutinní měření obsahu prachu v atmosféře.

1075. solu pozoroval Spirit ranní přechod měsíce Phobos po obloze pomocí infračerveného spektrometru. Byl opět nastartován Mössbaurův spektrometr, který měl sbírat data přes noc a panoramatická kamera shromažďovala orientační snímky oblohy. Pomocí navigační kamery se pořizovaly série snímků, na nichž byla šance zachytit pohybující se prachové víry.

Plán na 1076. sol předpokládal, že Spirit vykoná další tři hodiny měření Mössbauerovým spektrometrem na kameni "Montalva" a panoramatická a navigační kamera bude snímkovat oblohu pro kalibrační účely. Rover měl dále monitorovat atmosférický prach. Na závěr se měla panoramatická kamera nastavit tak, aby mohla příštího dne fotografovat přelet Phobosu.

1077. solu navázal program na činnosti předchozího dne. Spirit fotografoval oblohu kvůli kalibraci kamer a současně komunikoval se Zemí přímou linkou přes vysokoziskovou anténu. Mössbauerův spektrometr se zabýval 12 hodin analýzou kamene "Montalva". Po zahřátí elektroniky uvnitř panoramatické kamery následovalo snímkování Phobosu putujícího oblohou.

1078. solu (2007-01-14) měl Spirit pátrat navigační kamerou po oblačnosti a studovat cíl "Svarthammaren". Během dalšího přeletu měsíce Phobos v 13:45 místního času měl infračervený spektrometr měřit vyzařování z oblohy a terénu. Rover měl dále za úkol zkoumat objekty "Sejong" a "Amery" a opakovat ranní sledování oblačnosti navigační kamerou.

1079. solu umístil Spirit rentgenový spektrometr na novém místě poblíž původního cíle "Montalva" a tam prováděl měření po dobu pěti hodin. Infračervený spektrometr shromažďoval data z balvanů "Guillaume" a "von Neumayer" a studoval vyzařování z oblohy a terénu.
"Montalva" je spodní vrstvou výchozu geologického podloží, nazvaného "Troll". Analýza, kterou na tomto místě uskutečnil rentgenový spektrometr ukazuje na vysoký obsah draslíku (K). Aby získali jistotu, rozhodli se geologové uskutečnit rozbor ještě na vedlejším místě.

1080. solu zhotovovala panoramatická kamera barevný obrázek za použití všech 13 filtrů objektu "Zucchelli". Mikroskop provedl inspekci cíle "Montalva Offset". Rover odstranil robotickou kameru ze zorného pole panoramatické kamery a zdokumentoval současně zkoumané místo a navíc novou vrstvu "Riquelme". Druhý jmenovaný cíl pak prohlédl mikroskop a pak k němu byl přiložen spektroskop APXS. Infračervený spektrometr Mini-TES pozoroval kámen pojmenovaný "Lazarev".
Nad vrstvou "Montalva" na geologickém výchozu "Troll" se nachází střední vrstva "Riquelme". Tato vrstva se skládá se slepence kamínků od velikosti zrnek až k oblázkům. Tato struktura by odpovídala hornině vzniklé z vyvržených kamenů při vulkanické erupci. "Zucchelli" je vrchní tenká vrstvička nacházející se na tomtéž výchozu.

1081. solu pozorovala panoramatická kamera plošinu "Home Plate" a dunové pole "El Dorado". Snímky "Home Plate" by měly posloužit k vytvoření digitálního výškového modelu této zajímavé vyvýšené plošiny. Spirit ověřil funkci infračerveného spektrometru na kalibračním terči a pak měřil tepelné emise z místa "Maud Land". Uskutečnil se sběr dat rentgenovým spektrometrem a panoramatická kamera snímkovala oblohu. Navigační kamera pořídila opět několik políček filmu, který by zachycoval případné prachové víry.
Prach v ovzduší se již částečně stačil usadit. Opacita změřená 1081. solu vykázala hodnotu tau jen 0.549. Úměrně k tomu se zvýšila výroba elektřiny a dosáhla tohoto dne 343 Wh. Naproti tomu v době největšího zatmění slunečních paprsků, které nastalo 1066. solu (2007-01-01), byla hodnota tau 1.136 a fotovoltaické články dokázaly vyrobit jen 276 Wh/sol.

Na 1082. sol bylo připraveno měření atmosférické prašnosti, pozorování oblohy a terénu infračerveným spektrometrem a měření cíle "Riquelme3" Mössbauerovým spektrometrem. Plán rovněž počítal se snímkováním oblohy panoramatickou a navigační kamerou ke kalibračním účelům a měření tepelných emisí geologického výchozu "d'Urville" spektrometrem Mini-TES. Panoramatická kamera byla zaměřena na fotografování přechodu měsíce Phobos před slunečním diskem. V dalším kroku se měla panoramatická kamera pokusit vyfotografovat kometu McNaught v době východu slunce. Je ovšem možné, že slabé světlo úsvitu nedovolí kometu spatřit.

1083. solu měl Spirit měřit opacitu atmosféry, fotografovat oblohu panoramatickou a navigační kamerou ke kalibračním účelům a zkoumat oblohu a terén infračerveným spektrometrem. Plán rovněž počítal s pokračováním průzkumu místa "Riquelme3" Mössbauerovým spektrometrem. Rover dále studoval "Zucchelli3" infračerveným spektrometrem.

Na 1084. sol (2007-01-20) bylo připraveno měření obsahu prachu v atmosféře, skenování oblohy a terénu infračerveným spektrometrem a pokračování sběru dat Mössbauerovým spektrometrem na místě "Riquelme3". Přístroj Mini-TES měl analyzovat "Zucchelli4" a navigační kamera dostala pokyn pořizovat další snímky do filmu o prachových vírech. Dalšího dne se počítalo mj. se snímkováním prachového hřebene "Lennox" a další měření infračerveného spektra na cíli "Zucchelli5".

1085. solu Spirit stereoskopicky fotografoval pomocí kamery s mikroskopem půdní vzorek "Londonderry" a dále cíl nazvaný "Contact". Pomocí kartáče na brusce RAT byla očištěna část povrchu kamene "Montalva". Panoramatickou kamerou byly snímkovány vrstevnaté kameny "Los Estados", "Wolaston" a "Monte Dinero".
"Londondery" je políčko na povrchu terénu, které zaujalo geology svým tvarem, modelovaným vanoucím větrem, unášejícím písková zrnka.

1086. solu měřil infračervený spektrometr tepelné vyzařování kamenných cílů "Svea" a "Maudhem". Navigační kamera se pokusila na sérii snímků zachytit prachové víry. Panoramatická kamera sledovala situaci na obzoru a fotografovala oblohu.

1087. solu složil rover robotickou ruku do cestovní polohy a mírně zacouval. Navigační kamera zaznamenala situaci na novém stanovišti a pak zdokumentovala stejný prostor, ve kterém současně prováděl průzkum infračervený spektrometr. Panoramatická kamera fotografovala terén ve směru dalšího předpokládaného pohybu.
Překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 6896  m.

1088. solu fotografoval Spirit panoramatickou kamerou kámen "Montalva Daisy". Pojmenování vzniklo podle obrázku připomínajícího květinku, který na povrchu zanechal kartáč brusky (daisy znamená v angličtině sedmikrásku). Infračervený spektrometr měřil tepelné vyzařování z místa "Montalva Daisy", v jeho okolí a v pozadí. Panoramatická kamera sledovala oblohu ke kalibračním účelům.

Plán na 1089. sol předpokládal pořizovat stereoskopické obrázky kruhové plošiny "Home Plate" Tento úkol připadl panoramatické kameře. Plošinu "Home Plate" navštívil rover těsně před nástupem zimy a nyní se měl k tomuto geologicky zajímavému útvaru vrátit. Aby se zlepšilo prostorové zobrazení, budou snímky pořizovány z několika míst metodou tzv. stereoskopického snímkování s dlouhou základnou.
Další úkolem tohoto dne bylo zhotovit snímky s velmi vysokým rozlišením panoramatickou kamerou i navigační kamerou kamene "Zucchelli". Spektrometr Mini-TES byl naprogramován, aby studoval objekt "Montalva". Dále mělo pokračovat snímkování okolí navigační kamerou z nového stanoviště a orientační fotografování oblohy panoramatickou kamerou.
Z astronomického hlediska panuje v místě působení Spiritu stále ještě zima. Prvního jarního dne se rover dočká až během 1103. solu, který připadne na 2007-02-08.

1090. solu (2007-01-27) měla navigační kamera sledovat případné prachové víry a pořizovat doplňkové snímky z míst, kde prováděl měření infračervený spektrometr. Dalším úkolem bylo pozorování shluku kamenů panoramatickou kamerou.

1091. solu pořizovala panoramatická kamera snímky kamenného cíle "Zucchelli" a rovněž obrázky pole mezi současnou polohou vozítka a kamenem z pórovitého čediče "Esperanza". Tyto snímky měly být podkladem pro digitální trojrozměrný model terénu. Navigační kamera opakovaně fotografovala stejnou oblast, pro případ, že by se před objektivem přehnal některý z jarních prachových vírů. Miniaturní infračervený spektrometr pozoroval objekty "Troll 1", Macquarie, a "Troll 2".

1092. solu po dlouhé době opět Spirit změnil stanoviště a následně zdokumentoval novou situaci obrázky z navigační kamery. Panoramatická kamera pořizovala snímky oblohy ke kalibračním účelům.

Další záběry doplnila do filmu zobrazujících větrné víry navigační kamera 1093. solu. Tatáž kamera se pak zaměřila na jistý úsek terénu jako podpůrný prostředek k měření infračerveného spektrometru. Spektrometr Mini-TES skenoval pole před přídí. Kamera PanCam monitorovala prach na kamerovém stožáru a zkoumala blízký shluk balvanů.

1094. solu snímkovala panoramatická kamera kámen "Druzhnaya". Pak přejel rover blíže k půdnímu vzorku "Tyrone" a po zastavení zdokumentovala okolí navigační kamerou.
Za uplynulé dva ujel rover asi 12 m a celková překonaná vzdálenost k tomuto dni činila 6915 m.

1095. solu měřil rover spektrometrem Mini-TES tepelné vlastnosti vzorku "Tyrone". Navigační kamera opět pátrala po prachových vírech. Panoramatická kamera pozorovala geologický výchoz "Oberth" a pomocí kompletní sady barevných filtrů fotografovala "Tyrone".
"Tyrone" je políčko terénu, kterým již rover projel před nástupem zimy. Na snímcích poutá svojí světlou barvou, v níž převládají bílé a žluté odstíny. Připomíná podobný vzorek, který už byl prozkoumán v čase, kdy se rover drápal do kopců a který obsahoval velké množství solných příměsí. Spirit "Tyrone" nejprve důkladně prozkoumá ze vzdálenosti asi 10 m, aby nebyl zbytečně narušen stopami kol. Teprve pak by se mohlo uskutečnit kontaktní měření přístroji umístěnými na manipulátoru.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články