DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 5 - Květen 2004

Předchozí průběh letu

Sol 96 2004-05-01 a sol 97 2004-05-02 byl věnován dálkovému průzkumu kráteru "Endurance" a zajímavých terénních útvarů kolem něho. Stav sytémů roveru byl uspokojivý a elektrické články byly dobity takřka na plnou kapacitu.

Rovněž další dva soly, v pořadí již 98 a 99, zůstala Opportunity na stejném místě u západního okraje kráteru a věnovala se důkladnému dálkovému průzkumu. Dálkové snímkování, jehož objektem jsou i dvě místa těsně pod severním a jihovýchodním okrajem, která by se mohla stát dalším cílem detailního zkoumání, má pokračovat i další den. Kráter "Endurance" vzbuzuje mezi vědci velké naděje. Je asi destkrát hlubší než důkladně prozkoumaný kráter "Eagle" a je pravděpodobné, že by mohl poskytnout stopy o vývoji planiny Meridiani v delším geologickém období.

O průběhu solu 100 a 101 se nepodařilo získat podrobnější informace.

Noc na 102. sol strávil rover poprvé v hlubokém spánku, při kterém byly odpojeny takřka všechny elektrické spotřebiče. Smyslem bylo ušetřit maximálně elektrické energie, se kterou "plýtvalo" především vyhřívací tělísko v robotické ruce. K životu se vozítko probudilo s prvními ranními slunečními paprsky. V tomto okamžiku se opět zapojilo vyhřívání, ztráta energie však nebyla příliš významná. Operace "hluboký spánek" se neobešla bez jistého rizika. Nejcitlivějším přístrojem na chlad je infračervený spektrometr. Jeho minimální projektovaná teplota byla -50°C, přičemž během noci byl podle dodatečných údajů vystaven mrazu -46°C.
Pro sol 102 byl plánován odpolední přesun jižním směrem kolem okraje kráteru k tmavému kameni pozorovanému v blízkosti. Vědci obdrželi svoji dávku měření z infračerveného spektrometru, čímž bylo zároveň prokázáno, že přístroj přečkal v pořádku extrémně nízké noční teploty.

103. solu pokračoval rover v jízdě podél východního okraje kráteru. Po cestě dlouhé 13 m dosáhl okraje oblasti pojmenované "Karatepe".

Lion Stone - 700x700x16M (84 kB) Během 104. solu se Opportunity přiblížila ke kameni "Lion Stone" o výšce 0.1 m a délce 0.3 m. Celková překonaná vzdálenost roverem činila po tomto dni 1054 m.

105. solu byl zahájen podrobný průzkum kamene "Lion Stone". Nejprve probíhalo snímkování vlastního kamene a okolní půdy mikroskopem. Na řadu pak přišlo shromažďování dat pomocí Mössbauerova spektrometru. Koncem dne se na robotické ruce vyměnily nástroje a spektrum začal snímat rentgenový spektrometr. Měření bylo dokončeno až zrána příštího dne.

Po ukončeném měření spektra pomocí přístroje APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a několika snímcích mikroskopickým zobrazovačem MI se rover mírně přesunul do lepší pozice pro chystané použití vrtačky RAT. Sol 106 byl věnován rovněž dálkovým pozorováním, včetně snímkování tepelného štítu, který chránil rover při průletu atmosférou. Obrázky pořídila panoramatická kamera. Tepelný štít se nachází asi 250 m jižně od kráteru "Endurance".

Hlavní činností solu 107 bylo vyvrtání díry do kamene "Lion Stone". Kámen se odlišuje od dosud prozkoumaných vzorků a předpokládá se, že by mohl být vyvržen zhlubších vrstev terénu při dopadu vesmírného tělesa, které vyhloubilo kráter "Endurance". Kvůli tomu, že povrch kamene byl značně nerovný, vrtačka RAT musela nejprve srovnat výstupky, než se dostala k vlastnímu vrtání kruhové prohlubně. Sol byl zakončen nočním sběrem dat rentgenovým spektrometrem.

Výzkum kamene "Lion Stone" byl zakončen 108. solu 2004-05-14 měřením vývrtu Mössbauerovým spektrometrem a pořízením snímků mikroskopem. Opportunity pak vyrazila na další cestu proti směru pohybu hodinových ručiček kolem kráteru. Po jízdě dlouhé 32 m byl rover zaparkován na hřbetě malé terénní vlny, aby byl lepší výhled na další trasu plánovanou na další den.

Dva následující soly v pořadí 109 a 110 pokračoval rover v jízdě kolem kráteru. Každý den překonal shodnou vzdálenost asi 41 m. Na závěr 110. solu 2004-05-16 vyhrabal předními koly další mělkou brázdu do písečného povrchu. Při tom se odkryla zajímavá kamenná deska. Na sol 111 je plánováno dodatečné zkoumání několika různých oblázků na povrchu kolem roveru. Opportunity se nyní nachází na jižním okraji kráteru, který se sklání asi 8° k jihu. Tento náklon a zároveň skutečnost, že v místě průzkumu nastává zima, znemožňuje plné využití kapacity slunečních baterií. Rover se potýká s nedostatkem elektrické energie a je stále obtížnější provádět některé energeticky náročné činnosti. Jak bude rover postupovat dál kolem kráteru, situace by se měla mírně zlepšit. Cílem jízdy je získat snímky kráteru ze tří různých pozic na obvodu, po jejichž vyhodnocení by mělo být rozhodnuto, zda se vozítko spustí dovnitř.

Sol 111 zanechal rover po jízdě dlouhé 40 m na jižním vnějším svahu kráteru "Endurance" ve sklonu 8° odvráceném od Slunce. Rover se v poslední době potýkal s nedostatkem elektrické energie, proto bylo rozhodnuto sol 112 věnovat odpočinku a dobíjení baterií. Řídící tým vyslal na Mars instrukce, kterým byl omezen denní program a především byly zrušeny dvě ze tří rádiových seancí. Bohužel, závada na konfiguraci sítě DSN [=Deep Space Network] způsobila, že přenos povelů nebyl úspěšný a tak rover pokračoval podle původního plánu. Provedl tedy všechna tři rádiová spojení a navíc hodinové dálkové pozorování okolí. Sol 113 2004-05-19 byl tudíž opětovně plánován jako odpočinkový, věnovaný střádání elektrické energie. Dalšího dne se mělo provádět nenáročné dálkové pozorování, ale i nadále se mělo postupovat v doplňování zásob energie tak, aby bylo možno později pokračovat v okružní jízdě kolem kráteru a panoramatickém snímkování terénu z nové pozice.

115. solu se rover krátkou jízdou 11.7 m přiblížil opět asi na tři metry k okraji kráteru "Endurance". Řídící středisko plánovalo ještě popojet dalších 0.1 m, ale Opportunity odmítla příkaz vykonat, protože navigační kamera zahlédla strmý okraj kráteru a program vyhodnotil další postup jako riskantní. Podle názoru techniků se rover zachoval příliš "opatrně" a bylo navrženo upravit software tak, aby se v dalších dnech vozítko zbytečně nezastavovalo. Pomocí navigačních kamer byly získány snímky terénu dělící rover od okraje kráteru.

116. solu 2004-05-22 se rover poněkud natočil doprava a opatrně popojel blíže k terénnímu zlomu. Traverzování po okraji kráteru bylo ukončeno podle plánu po 1.5 m. Opportunity zastavila asi 1 m od okraje čelem k severozápadu v záklonu asi 8°. Za hranou kráteru se nachází prudký svah o sklonu kolem 40°. Na novém místě zůstane vozítko několik dní a bude pilně zkoumat viditelnou část kráteru.

Koncem května se oficiální zpravodajství o roverech MER viditelně omezilo. JPL vydávala informace značně nepravidelně, po delších obdobích a reporty byly obvykle velice stručné. O průběhu solů 117 až 122 se nepodařilo získat žádné informace.

123. solu 2004-05-29 dokončila Opportunity měření rentgenovým a Mössbauerovým spektrometrem na cíli pojmenovaném "McDonnell". Po závěrečném mikroskopickém snímkování změnil rover polohu tak, aby se v dosahu přístrojů na robotické ruce dostal další objekt označený "Pyrrho". Tento kámen ležící na okraji kráteru upoutal vědce zajímavou povrchovou strukturou tvořenou spletenými vlnkami. Po závěrečném dálkovém pozorování se Opportunity přepnula do módu "hlubokého spánku", aby se přes noc neztrácela elektrická energie potřebná následujícího dne.

Okamžitě po probuzení 124. solu provedl rover pozorování miniaturním infračerveným spektrometrem, které potvrdilo, že choulostivý přístroj opět přečkal mrazivou noc bez znatelné úhony. Podle plánu se pořídilo 75 mikroskopických snímků a spektrum Mössbauerovým přístrojem na kameni "Pyrrho". Rover se pak natočil tak, aby dosáhl na další kámen "Diogenes". Krátký přesun se perfektně zdařil a přiblížil nádherný kámen vyznačující se čočkovitými dutinami. Rovněž tohoto dne bylo rozhodnuto na noc vypojit maximální množství přebytečných elektrických přístrojů a uložit rover do hlubokého spánku.

2004-05-31 během solu 125 rover získal 76 mikroskopických snímků kamene "Diogenes". Tohoto dne byly aktivity na Marsu velice omezené, protože řídící středisko rozhodlo nepřepínat vozítko do nočního hlubokého spánku. Příčinou byla potřeba využít ranního přeletu družice 2001 Mars Odyssey k přenosu nashromážděných dat.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články