DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 39 - Březen 2007

Předchozí průběh letu

1102. solu prováděla panoramatická kamera přes úplnou sadu 13 filtrů barevnou kalibraci prachu usazeného na nízkoziskové anténě. Kamera pak snímkovala útes "Cabo Corrientes". V plánu pak bylo uskutečnit pozorování mikroskopem, bohužel došlo k závadě na kloubu mechanické ruky. Panoramatická kamera pokračovala v měření stavu zaprášení ovzduší a infračervený spektrometr prováděl měření oblohy a terénu.
K poruše na robotické ruce došlo zablokováním kloubu číslo 1 (ramenní kloub v azimutálním směru). Bylo zjištěno, že se jedná o podobný problém, který se vyskytl již několikrát a je proto naděje, že se ho opět podaří odstranit.
Překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 10202 m. Během posledního týdne zdolal rover přibližně 84 m.

1103. solu (2007-03-02) dokončila zrána Opportunity obvyklá pozorování infračerveným spektrometrem. S manipulátorem, který minulého dne selhal, se uskutečnil diagnostický test. Podle jeho výsledků by mohl být proveden další pokus o zdokumentování cíle "Donut" kamerou s mikroskopem. Plán předpokládal, že se pak složí robotická ruka, rover odcouvá a panoramatická kamera udělá závěrečné snímky objektu "Donut". Rover by pak byl vyslán k okraji útesu "Cape of Good Hope".

Na programu 1104. solu bylo barevné fotografování útesu "Cabo Corrientes" a snímkování stop kol v měkkém terénu navigační kamerou. Infračervený spektrometr uskutečnil sedmibodové měření tepelných emisí oblohy a hornin a rentgenový spektrometr analyzoval obsah argonu v atmosféře.
Sledování zastoupení argonu v ovzduší je dlouhodobý úkol, při němž se zjišťuje poměr složek argon/oxid uhličitý, který se časem mění, jak dochází k sublimaci CO2 v polárních čepičkách.

1105. solu popojela Opportunity přibližně 8 m jihozápadním směrem k okraji útesu "Cape of Good Hope". Rover pak začal se snímkováním první série stereoskopických obrázků "Cabo Corrientes" přes záliv "Golfo (Gulf) San Matias". Navigační kamera pak pořizovala záběry terénu, které budou zapotřebí k naplánování dalšího přesunu.

1106. solu se uskutečnilo pozorování horizontu panoramatickou kamerou a navigační kamera sledovala oblačnost a monitorovala prach v ovzduší. Spektrometr Mini-TES zopakoval sedmibodové měření tepelných emisí a panoramatická kamera pozorovala oblohu.

1107. solu se rover přemístil o další 4 m na jiho-jihovýchod a nejprve zkompletoval snímky terénu ve směru další jízdy navigační a panoramatickou kamerou. Pak zahájila panoramatická kamera fotografování druhé série stereoskopického obrazu "Cabo Corrientes". Na závěr denního plánu uskutečnila panoramatická kamera přehlídku oblohy.

1108. solu se Opportunity přesunula dalších 8 m směrem k terénnímu zářezu "Valley Without Peril". Nová pozice byla následně zdokumentována navigační i panoramatickou kamerou. Kamera PanCam pak opět fotografovala oblohu.
Ke konci dne činila celková překonaná vzdálenost 10238.95 m.

1109. solu prováděl rover zkoušku vrtačky RAT [=Rock Abrasion Tool]. Jednalo se o předběžný test, který měl ověřit novou metodu práce, která by se obešla bez porouchaného čidla. Další zkouška byla plánována na sol číslo 1112. Panoramatická kamera prozkoumala terén v popředí přes kompletní sadu 13 barevných filtrů a následně pořídila mozaiku snímků vlastních stop. Vyjeté koleje v písku fotografovala i navigační kamera a infračervený spektrometr se zaměřil na vyzařování z půdy před přídí vozítka.

1110. solu dokončila panoramatická kamera průzkum terénu v popředí ve všech dostupných vlnových pásmech a infračervený spektrometr provedl obvyklé měření emisí v sedmi bodech.

1111. solu (2007-03-10) popojel rover 40 m severovýchodním směrem k ústí zálivu "Valley Without Peril". Panoramatická kamera zafixovala stávající polohu a prozkoumala terén v oblasti další činnosti. Nakonec pořizovala fotografie oblohy.

1112. solu proběhla další zkouška funkce vrtačky RAT. Test ukázal, že bude ještě potřeba obejít jistou část řídícího softwaru, která se stále dožaduje signálu od vadného čidla. Programová záplata by měla být instalována a odzkoušena příští týden.
Další aktivity roveru zahrnovaly infračervené měření terénu a oblohy v sedmi bodech, pozorování slunce vysoko nad obzorem a orientační snímky oblohy panoramatickou kamerou a konečně analýzu obsahu argonu v atmosféře, kterou prováděl rentgenový spektrometr.

1113. solu skanovaly přístroje umístěné na stožáru oblohu a panoramatická kamera pořizovala barevné snímky situace před přídí. Navigační kamera pak zhotovila sérii obrázků sloužících jako podklad pro práci infračerveného spektrometru a následně pozorovala oblačnost.

1114. solu zahájil rover přesun ve směru jiho-jihozápad na místo, kde měl fotografovat mys "Cape St. Vincent". Cesta měla být dlouhá asi 8 m, skončila ale již po pouhém půl metru, protože se vozítko pokusilo vybočit z nastavených směrových limitů. Po neúspěšné jízdě byly pořízeny navigační snímky z prostoru dalšího plánovaného pohybu.
Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 10285.53 m.

Náplň 1115. solu tvořilo rutinní měření, které zahrnovalo studium infračervených emisí půdy a oblohy, fotografie oblohy navigační kamerou, která pátrala po mracích, orientační snímkování oblohy panoramatickou kamerou a monitorování usazeného prachu na sestavě kamerového stožáru.

1116. solu popojela Opportunity v původním směru a zastavila se na pozici, odkud mohla pořídit stereoskopické snímky útesů "Cape St. Vincent", nacházejících se na druhé straně zálivu "Valley Without Peril". Na závěr jízdy byla záznamenána mozaika obrázků kamerou NavCam terénu, kam se mělo vozítko vydat později.

1117. solu (2007-03-16) kalibrovala Opportunity infračervený spektrometr a pak s ním měřila tepelné emise oblohy a půdy. Navigační kamera opakovala snímkování oblohy, na níž se snažila zachytit oblačnost.

S týdenním zpožděním bylo dodatečně oznámeno, že během 1116. solu došlo závadě, způsobené známým, ale velmi vzácným souběhem událostí v letovém softwaru. Podstata spočívala v tom, že když se ráno rozbíhal počítač, přihlásily se k provedení dvě sekvence současně. Ta s nižší prioritou byla zastavena akcí s vyšší prioritou a když se první jmenovaná pokusila dokončit úkol, byla zablokována. Program se zachoval podle plánu a vyslal varování programátorům a čekal na další pokyny. O četnosti tohoto typu poruch svědčí fakt, že za celou dobu činnosti roverů na Marsu k nim došlo třikrát na Opportunity a třikrát u Spiritu.
Následující doly číslo 1117 a 1118 byly částečně věnovány rekonvalescenci po softwarové závadě.

1118. solu se podařilo plně zrestaurovat činnost Opportunity po poruše ze 1116. solu.

Soly 1119 a 1120 rover odpočíval společně s řídícím týmem, který si užíval víkendového volna.

1121. solu popojel 9.97 m rover do první pozice, odkud se mělo uskutečnit stereoskopické snímkování mysu "Cape St. Vincent". Z tohoto místa byly tentýž den pořízeny první obrázky. I v tomto případě se jedná o stereoskopické zobrazení s využitím dlouhé snímkovací základny, umožňující přesnější prostorovou lokalizaci jednotlivých objektů.
Celková překonaná vzdálenost vzrostla po tomto dni na 10295.50 m.

1122. solu prováděla Opportunity dálkové pozorování atmosféry a vlastností povrchu terénu.

1123. solu přejel rover 2.5 m na druhé stanoviště určené ke stereoskopickým snímkům a zahájil fotografování.

1124. solu prováděla panoramatická kamera soustavné pozorování povrchu okolního terénu. Navigační kamera zhotovila podkladové snímky k měření infračerveného spektrometru. Panoramatická kamera se posléze zaměřila na průzkum situace na obzoru a infračervený spektrometr se zaměřil na terén v popředí.

Program 1125. solu zahrnoval pozorování oblohy a terénu spektrometrem Mini-TES. Tentýž přístroj dále monitoroval prach.

Opportunity pokračovala v rutinní denní práci, zahrnující pravidelné stanovení stupně zaprášení atmosféry na základě snímků z panoramatické kamery, pozorování oblačnosti navigační kamerou a zjišťování tepelných emisí oblohy a terénu, které prováděl vždy v několika bodech infračervený spektrometr.
Kromě této již fádní činnosti se 1126. solu (2007-03-25) uskutečnilo stereoskopické fotografování navigační kamerou a pak rover popojel přibližně 39 m směrem k zálivu "Valley without Peril" Po zastavení pořídily navigační a panoramatická kamera snímky sloužící ke stanovení přesné polohy a rentgenový spektrometr měřil obsah argonu v atmosféře.

1127. solu se vozítko opět přiblížilo k zálivu "Valley Without Peril". Jízda skončila předčasně po 2.11 m, protože palubní anténa se dostala do takové polohy, že navigační software nedokázal správně vyhodnotit, zda je jízda bezpečná. Rover nejprve provedl kontrolu momentální pozice a pak proběhlo snímkování okolí. Kromě navigační kamery si terén před vozítkem prohlédl i infračervený spektrometr.

1128. solu proběhl diagnostický test vrtačky RAT. Tentokrát skončil úspěšně - znamená to, že se pomocí opraveného programu podařilo během vrtací procedury obejít zkoušku senzoru, který je vadný. Panoramatická kamera následně pořizovala barevné snímky objektu "Gerona" a "Burgos". Na stejné cíle ze zaměřil i infračervený spektrometr.

1129. solu popojel rover dalších 8.71 m směrem k pozici, ze které bude pořízena první polovina stereoskopických snímků "Valley Without Peril". Po zaparkování musely být pochopitelně zhotoveny snímky pro navigační účely.
K tomuto dni činila celková překonaná vzdálenost 10349.70 m.

1130. solu pořídila panoramatická kamera barevné snímky cíle "Albacete" přes všech 13 filtrů. Déle zhotovila obrázek objektu "Toledo" a několik panoramatických záběrů dalšího cíle "Cadiz". Infračervený spektrometr pozoroval "Toledo" a prostor kolem. Rover pak popojel další 2.5 m do místa odkud bude zahájeno stereoskopické fotografování "Valley Without Peril". Údolí by mohlo být možná místem, odkud zahájí rover sestup do nitra kráteru "Victoria". Na závěr jízdy zhotovila navigační kamera orientační snímky.

1131. solu (2007-03-30) započala panoramatická kamera se stereoskopickým snímkováním "Valley Without Peril" z prvního stanoviště. Navigační kamera doplňovala záběry panoramatu z předchozího dne ze směrů, na něž se dosud nedostalo. Navigační kamera pak fotografovala cíl "Almeria". Na totéž místo se zaměřil i infračervený spektrometr.

1132. solu popojela Opportunity asi 5.6 m do druhé polohy, odkud se mělo pokračovat ve stereoskopickém snímkování "Valley Without Peril". Infračervený spektrometr měřil emise cíle "Barcelona". Rentgenový spektrometr v průběhu čtyř hodin zjišťoval obsah argonu v atmosféře. Smyslem toho výzkumu je objevit principy promíchávání složek atmosféry a především zjistit časové změny tohoto procesu.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články