DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 33 - Září 2006

Předchozí průběh letu

926. solu (2006-09-01) proběhla další etapa zkoušek ramene robotické ruky a Mössbauerův spektrometr dokončil činnost původně plánovanou na 922. sol. Brázda v písku byla opět zrevidována kamerou s mikroskopem.

Na sol 927 byl přichystán další výzkum Mössbauerovým spektrometrem.

928. solu byl umělý příkop v místech "Powell" a "Powell's Brother" studován kamerou s mikroskopem. Na druhém jmenovaném místě byl nasazen posléze i rentgenový spektrometr APXS. Ve zbylém čase probíhalo měření infračerveným spektrometrem.

929. solu rover mírně zacouval a zdokumentoval terén panoramatickou kamerou. Pak vyrazil kupředu směrem k menšímu kráteru provizorně pojmenovanému "Emma Dean". Po zdolání vzdálenosti 100.31 m se přiblížil ke svému cíli na vzdálenost pouhých 5 m. Na konci cesty byla nová pozice zafixována sérií snímků.

930. sol byl věnován necílenému dálkovému pozorování.

931. solu (2006-09-06) se Opportunity krátkou jízdou přiblížila na dosah k "Emma Dean", přičemž hlavním cílem byl vyvržený kámen, který bylo v plánu podrobit detailními průzkumu včetně odvrtání horní vrstvy materiálu. Aby bylo možno přiložit nástroj k povrchu, bude nutno ještě s vozítkem mírně manévrovat. Tato činnost se plánuje na 937. sol. Opportunity pokračovala v necíleném dálkovém výzkumu.
Technici se rozhodli zjistit stav korunky na vrtačce RAT [=Rock Abrasion Tool] po řadě úspěšných hloubení marsovských hornin. Chtěli získat názor, nakolik je opotřebovaná a kolik vrtacích cyklů může nástroj ještě absolvovat. Vrtačka "pózovala" před okem přední kamery HazCam a ta ji fotografovala s vysokým rozlišením z různých úhlů.
Na konci dne činila celková překonaná vzdálenost na Marsu 9128.84 m. Rover se nacházel asi 100 m od okraje kráteru "Victoria".

V průběhu solu číslo 932 se provádělo necílené dálkové pozorování, ale soly 933 až 935 už byly věnovány studiu vybraných objektů.

Ráno 936. solu zastihlo Opportunity se zapojenou panoramatickou kamerou při inventuře množství prachu usazeného na kamerovém stožáru. Rover následně změřil stav znečištění atmosféry (hodnota tau). Vozítko pak krátce popojelo, aby robotická ruka dosáhla na cíl "Emma Dean" a panoramatické kamera zdokumentovala celý prostor v dosahu nástrojů. Před zahájením rádiové relace s družicí Mars Odyssey probíhalo ještě další nespecifikované vědecké měření. Po dobu přenosu dat prováděl infračervený spektrometr odečet intenzity tepelného vyzařování terénu a pak se zaměřil na kalibrační terč.
Celková překonaná vzdálenost se poslední přesunem zvětšila o 1.45 m a činila 9130.29 m.

Zrána 937. solu se zaměřila panoramatická kamera a infračervený spektrometr na několik bodů na obloze. Spektrometr Mini-TES pak pokračoval ve studiu tepelného vyzařování oblohy a povrchu terénu. Přesnost měření byla znovu ověřována zacílením na kalibrační terč.

938. solu proběhlo další měření průzračnosti ovzduší. Přístroj Mini-TES pokračoval ve víceméně pravidelném měření oblohy a terénu a navigační kamera pátrala po oblačnosti. Infračervený spektrometr se posléze zaměřil na cíle "Thompson" a "Jones".

Měření hodnoty tau se opakovalo i během solu číslo 939. Rover pak mikroskopem zdokumentoval stav povrchu kamene v místě "Cape Faraday", které bylo vybráno pro nasazení brusky RAT. Po krátkém zabroušení horniny byl očištěný povrch znovu prohlédnut mikroskopem. Panoramatická kamera pořídila snímky terénu ve směru dalšího zamýšleného pohybu. Po skončené rádiové relaci byl na horninu nasazen rentgenový spektrometr.

940. solu (2005-09-15) byly ráno panoramatickou kamerou zhotoveny snímky několika segmentů oblohy a infračervený spektrometr uskutečnil běžné proměření oblohy a terénu. Plošku "Cape Faraday" zkoumal Mössbauerův spektrometr. Spektrometr Mini-TES si prohlédl kámen pojmenovaný "Beaman". Během rádiového spojení byl infračervený spektrometr zacílen na kalibrační terč.

Ráno 941. solu pozorovala panoramatická kamera oblohu a pátrala po oblačnosti. Infračervený spektrometr Mini-TES měřil tepelné emise atmosféry a povrchu terénu. Uskutečnilo se několik vyhodnocení znečištění atmosféry prostřednictvím snímků z panoramatické kamery. Tatáž kamera rovněž zkoumala terén a fotografovala půdní vzorek "Dellinbaugh" nacházející se uvnitř kráteru "Emma Dean". V souvislosti s instalací nového letového softwaru byla testována robotická ruka. Rentgenový spektrometr dokončoval měření na cíli "Cape Faraday".

Také 942. sol začal ranním snímkováním segmentů oblohy panoramatickou kamerou a spektrometr Mini-TES monitoroval atmosféru a povrch Marsu. Ani tento den nechybělo stanovení hodnoty tau (průzračnost atmosféry) panoramatickou kamerou. Kamera PanCam pak dokumentovala stav zaprášení permanentních magnetů a porozhlédla se po obzoru. Jakmile infračervený spektrometr dokončil měření oblohy a terénu, zaměřil se na kalibrační terč a byla zkontrolována věrohodnost předávaných dat. Ještě než se nad obzor dostala družice 2001 Mars Odyssey a rozběhla se rádiová relace, panoramatická kamera opakovala měření hodnoty tau. V době výměny rádiových informací pokračovalo měření infračerveným spektrometrem.

943. solu popojela Opportunity asi 35 m, zastavila se a provedla snímkování mozaiky kráteru "Kitty Clyde's Sister". Pak rover zdolal dalších 25 m a zdokumentoval terén kamerami systému identifikace překážek HazCam. Po zaparkování zafixovaly navigační a panoramatická kamera novou polohu v terénu. Panoramatická kamera byla použita také ke zdokumentování situace na části oblohy a infračervený spektrometr si zopakoval měření tepelných emisí atmosféry a terénu.
Celková překonaná vzdálenost k dnešnímu dni dosáhla 9192.05 m. Opportunity se již značně přiblížila ke kráteru "Victoria". Nacházela se asi 45 m od místa na okraji nazvaného "Duck Bay". Do těchto míst povede její nejbližší cesta a pak už by se mohl otevřít pohled do mísy největší prohlubně, s jakou se rover prozatím na Marsu setkal.

Na sol číslo 944 byl připraven restart palubního počítače a aktivace nového letového softwaru. První činností bylo ověření správné funkce softwaru při řízení snímkovacích činností a při zpracování dat.

945. solu pokračovaly testy nového letového softwaru ve funkci ovládání pohybu v terénu. Kromě toho se uskutečnila jistá dálková vědecká měření.

Dálková měření byla na programu i 946. solu (2006-09-21).

947. solu fotografovala Opportunity panoramatickou kamerou cíle "Macaroni" a "Rockhopper" a pořídila mozaiku snímků "Kitty Clyde's Sister". V průběhu odpoledního rádiového spojení s družicí Mars Odyssey první dva jmenované objekty zkoumal infračervený spektrometr. Navigační kamera zkusila zachytit oblačnost a panoramatická kamera zjišťovala průzračnost atmosféry, charakterizovanou hodnotou tau.

948. solu byla provedena kontrola intenzity usazování prachu a spektrometr Mini-TES se zaměřil do vybraných směrů na obloze a v terénu. Opportunity uskutečnila sérii zkoušek pohyblivosti pod řízením nového letového softwaru. Testy obsahovaly zatáčky, obraty, přesun do jistého bodu a zjišťování okamžité polohy metodou vizuální odometrie. Po skončení prověrek zaznamenala navigační kamera úplné 360° panorama okolí a panoramatická kamera zhotovila menší mozaiku obrázků.

949. solu fotografovala ráno panoramatická kamera oblohu a zjišťovala stupeň znečištění atmosféry. Navigační kamera pátrala po oblačnosti a infračervený spektrometr měřil tepelné vyzařování oblohy a povrchu terénu. Během solu se uskutečnilo dále necílené dálkové pozorování jako součást třídenního společného programu. Panoramatická kamera pokračovala v měření opacity atmosféry (hodnota tau). Ještě než nastal čas k odpolední rádiové relaci, navigační kamera snímkovala fragmenty oblohy ke kalibračním účelům. Během výměny dat s družicí 2001 Mars Odyssey prováděl rover měření infračerveným spektrometrem.

Ranní program 950. solu zahrnoval měření hodnoty tau panoramatickou kamerou a fotografování oblačnosti navigační kamerou. Obloha se stala rovněž objektem snímkování panoramatickou kamerou a pozorování infračerveným spektrometrem. Následovalo ještě jedno měření tau a pak rover popojel o 30.2 m směrem k okraji kráteru "Victoria". Po zaparkování byla nová pozice zdokumentována snímky z kamery HazCam, mozaikou obrázků z panoramatické kamery a 360° panoramatem, pořízeným navigační kamerou.

Zrána 951. solu použila Opportunity panoramatickou kameru a prozkoumala oblohu. Pak se uskutečnilo měření průzračnosti atmosféry a rover následně popojel dalších 26.4 m k "Duck Bay". Nová poloha byla podchycena snímky navigační a panoramatické kamery. Navigační kamera pátrala po oblačnosti a panoramatická kamera snímkovala oblohu.

952. solu se nejprve infračervený spektrometr Mini-TES zaměřil na oblohu a povrch terénu. Panoramatická a navigační kamera pořídila ještě několik snímků okolí a pak se Opportunity přesunula 3.5 m k okraji kráteru "Victoria". Navigační kamera shromáždila několik snímků do mozaiky kráteru. Ještě před polední pauzou pořizovala navigační kamera snímky oblohy, kde pátrala po stopách oblačnosti. Těsně před průletem spojové družice Mars Odyssey měřila panoramatická kamera stupeň zaprášení atmosféry a infračervený spektrometr v době rádiové relace studoval emise oblohy a terénu. Panoramatická kamera zopakovala měření hodnoty tau.
Stav počítadla překonané vzdálenosti tohoto dne vykazoval 9279.34 m.

Ráno 953. solu (2006-09-27) fotografovala panoramatická kamera oblohu, navigační kamera zkoušela zachytit oblaky a infračervený spektrometr měřil tepelné emise oblohy a terénu. Tento sol byl prvním ze dvou dnů cíleného dálkového průzkumu prostoru "Duck Bay" před tím, než se rover přesune k místu "Cape Verde". Rover se nacházel těsně vedle kráteru a vědci v řídícím středisku měli konečně možnost pohlédnout dovnitř rozlehlé terénní prohloubeniny.
Plán pro zbytek dne zněl: zjistit hodnotu tau panoramatickou kamerou, zkontrolovat oblačnost navigační kamerou, navigační kamerou prozkoumat terén ve směru dalšího postupu a panoramatickou kamerou zahájit sběr snímků do velkého panoramatu krajiny s kráterem. Spektrometr Mini-TES dostal pokyn během rádiového spojení oskenovat ve vertikálním směru objekt "Cabo Frio". Následovat měla další přehlídka oblačnosti navigační kamerou a barevné fotografování "Cabo Frio", což měla být podpora činnosti infračerveného spektrometru dalšího dne.

954. solu nejprve navigační kamera prováděla přehlídku oblohy, kde pátrala po oblačnosti. Pomocí panoramatické kamery byla kontrolována průzračnost atmosféry, reprezentovaná tzv. opacitou (hodnotou tau). Stejná kamera posléze zhotovovala sérii záběrů do mozaiky výběžku kráteru "Victoria", pojmenovaného "Duck Bay 2". Infračervený spektrometr se zaměřil na cíl "Cape Verde Maio". V odpoledních hodinách se zopakovalo stanovení hodnoty tau.

Ráno 955. solu zhotovovala panoramatická kamera obrazovou dokumentaci místa "Cape Verde Maio". Zopakovalo se rovněž měření opacity atmosféry. Následně byla robotická ruka IDD složena do přepravní polohy a rover popojel 55.71 m směrem k "Cape Verde". Po zastavení bylo okolí zafixováno obrázky z kamer HazCam, panoramatické a navigační kamery. Rover pak opět rozložil manipulátor IDD.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články