DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 32 - Srpen 2006

Předchozí průběh letu

896. solu zacouvala Opportunity asi 1 m zpět a barevnými záběry panoramatickou kamerou naposledy zachytila kámen "Baltra". Snímkování se uskutečnilo s kompletní sadou 13 barevných filtrů. Pak popojel rover dalších 21 m směrem k okraji kráteru "Beagle". Po zastavení bylo okolí zdokumentováno navigační a panoramatickou kamerou.

897. solu dobíjela Opportunity akumulátory a prováděla necílené pozorování okolí. Infračervený spektrometr nejprve prohlédl kalibrační terč a pak během komunikační relace s retranslační družicí měřil tepelné vyzařování terénu a atmosféry. Do pozorování se zapojila také panoramatická kamera.

898. solu nejprve panoramatická kamera pořídila několik snímků a pak rover popojel dalších 5 m k okraji kráteru. Po zaparkování bylo okolí zafixováno navigační kamerou a spektrometr Mini-TES měřil infračervené vyzařování z dalších směrů.
Bilance překonané vzdálenosti k dnešnímu dni vykazovala celkem 8681.96 m.

899. solu (2006-08-04) měla být po noci prožité v hlubokém spánku v 07:00 místního času aktivována topidla v infračerveném spektrometru. Na programu dne bylo pozorování oblohy panoramatickou kamerou a měření emisí oblohy a terénu spektrometrem Mini-TES.

900. solu prováděla Opportunity měření hodnoty tau, nebo-li opacity (stupně průzračnosti) atmosféry za pomoci panoramatické kamery. Tatáž kamera pak dokončila dva snímky do panoramatu kráteru "Beagle". Kráter je prozatím zobrazen na kompozici 4x4 snímků - panorama "Beagle Pan B" - a mozaice 2x4, nebo-li "Beagle Pan D". Opportunity dále snímkovala cíl nazvaný "Fernandina" přes kompletní sadu barevných filtrů panoramatické kamery a infračerveným spektrometrem pozorovala cíl "Darwin". Ranní fotografování panoramatickou kamerou proběhlo především na cílech "Camarhynchus" a "Cactospiza", ale záběry kamery obsáhly částečně i oblohu. Rover prověřil přesnost měření infračerveného spektrometru, která se časem mění. Spektrometr pak sledoval tepelné vyzařování oblohy a terénu.

901. solu se uskutečnilo měření opacity a Opportunity pořídila další dva snímky do mozaiky kráteru "Beagle". Další panoramata dostala označení "Beagle Pan A" (4x4 obrázky) a "Beagle Pan C" (4x4). Byl pořízen barevný snímek přes kompletní sadu 13 filtrů cíle "Floreana". Infračervený spektrometr se soustředil na cíle "Camarhynchus" a "Geospiza". Další panoramatické obrázky přišly ze směru na cíl "Platyspiza".

902. solu prováděla Opportunity měření opacity atmosféry panoramatickou kamerou. V 11:19 místního času, v okamžiku, kdy byla v činnosti panoramatická kamera, se vyskytla závada při provádění příkazů letového softwaru a rover přešel do bezpečnostního módu. Počítač přerušil vykonávání veškerých příkazů a restartoval se. Po restartu byly údaje o poloze vysokoziskové antény a kamerového stožáru smazány a pro počítač se jejich stav stal neznámým. Rover pak vyčkával na další pokyny z řídícího střediska a neobnovil činnost, kterou měl pro tento den připravenu.

903. solu byla Opportunity zcela v rukou techniků, kteří obnovovali normální činnost roveru a analyzovali přicházející diagnostická data. V první řadě bylo nutno zafixovat polohu vysokoziskové antény.

904. solu pořídila navigační kamera pár stereoskopických snímků, aniž se měnilo nastavení kamerového stožáru. V běhu byly další povelové sekvence, které měly rover zcela zotavit po závadě, kterou zažil 902. solu. Jednalo se především o stanovení polohy kamerového stožáru. Opportunity následně snímkovala kalibrační terč panoramatickou kamerou a obnovila snímkování kráteru "Beagle", které bylo přerušeno smolného 902. solu.

905. solu bylo konstatováno, že se Opportunity již zcela zotavila po závadě z 902. solu. Proběhlo měření hodnoty tau atmosféry a panoramatická kamera pořizovala obrázky do mozaiky 2x1 cíle "Darwin". Cíl "Geospiza" byl snímkován přes sadu 13 barevných filtrů. Navigační kamera, která má široký úhel záběru, pátrala po oblačnosti. Opakovala se kontrola přesnosti měření infračerveného spektrometru a tentýž přístroj pak zjišťoval tepelné vyzařování oblohy a terénu.

906. solu (2006-08-11) bylo na programu další měření hodnoty tau panoramatickou kamerou, monitorování prachu usazujícího se na kamerovém stožáru spektrometrem Mini-TES, studium tepelných emisí oblohy a terénu a shromažďování referenčních dat z kalibračního cíle stejným přístrojem. Během této procedury se mělo znovu ověřit, jak se časem mění přesnost měření spektrometrem Mini-TES.

907. solu Opportunity zanechala kráter "Beagle" za zády a opět vyrazila k atraktivnějšímu a většímu terénnímu útvaru - kráteru "Victoria". Prvního dne překonala 31.4 m ve směru k zajímavé terénní vlně.

908. solu zůstal rover na stejném místě a prováděl snímkování navigační kamerou a pozorování infračerveným spektrometrem.

909. solu popojela Opportunity dalších 4.27 m blíž k terénnímu hřebínku a zahájil jeho výzkum přístroji na robotické ruce. Dále se provádělo fotografování panoramatickou kamerou, navigační kamerou a i kamerami na identifikaci překážek Haz-Cam.

910. solu se uskutečnilo snímkování mikroskopem cílů pojmenovaných "Isabela" a "Marchena". Posledně jmenovaný byl podroben také zkoumání rentgenovým spektrometrem.

911. solu bylo robotické rameno oddáleno od zkoumaného materiálu a byly pořízeny snímky prostoru, který měl být později studován rentgenovým spektrometrem APXS. Opportunity prováděla pozorování cílů "Pinzon" a "Pinta" miniaturním infračerveným spektrometrem. Po pravidelné rádiové relací s družicí Mars Odyssey byl zahájen sběr dat rentgenovým spektrometrem na cíli "Isabela".
Inventura cestovních výkonů k dnešnímu dni vykazovala 8723.38 m celkové překonané vzdálenosti.

Plán 912. solu (2006-08-17) předpokládal uložení robotického ramene do přepravní polohy a další cestu ke kráteru "Victoria" pod azimutem 163°.

913. solu panoramatická kamera za pomoci 13 různých filtrů systematicky zkoumala terén ve směru jízdy. Se stejným zaměřením prováděl průzkum terénu i infračervený spektrometr ve spolupráci s navigační kamerou. Rover měřil stupeň zaprášení atmosféry (hodnota tau) na základě snímků z panoramatické kamery a infračervený spektrometr se pak zaměřil na cíle "Tenerife" (balvan) a "Tenerife BG" (půda vedle balvanu).

914. solu popojela Opportunity 71.72 m a poté zdokumentovala novou pozici pomocí snímků z navigační a panoramatické kamery. Rover pak provedl technologickou zkoušku v rámci projektové přípravy výzkumné pojízdné laboratoře Mars Science Laboratory, připravované na rok 2009. Kamera vozítka fotografovala západ slunce. Snímek měl posloužit při vývoji algoritmu, kterým by se určovala momentální pozice na povrchu Marsu na základě změřené polohy slunce a známého času. Během komunikačního okna s družicí 2001 Mars Odyssey pozoroval infračervený spektrometr oblohu a povrch terénu.

915. solu byl monitorován stav zaprášení konstrukce kamerového stožáru. Panoramatická kamera snímkovala úlomky hornin a spektrometr Mini-TES uskutečnil běžnou kontrolu tepelného vyzařování atmosféry a terénu.

Jízdou pozpátku překonal rover 916. solu dalších 88.82 m.

917. solu zacouval rover dalších 77.27 m. Po zaparkování zafixoval novou polohu mozaikou snímků z navigační kamery. Před začátkem rádiové relace s družicí Mars Odyssey se uskutečnilo měření opacity atmosféry. V době vysílání naměřený dat a příjmu nových povelů měřil infračervený spektrometr emise z předního směru. Závěrečnou vědeckou činností bylo fotografování terénu před vozítkem panoramatickou kamerou přes sadu 13 filtrů.

918. solu (2006-08-24) prováděla Opportunity necílené pozorování, které mj. obsahovalo měření albeda (odrazivosti) panoramatickou kamerou. Navigační kamera shromáždila snímky do mozaiky ze zadního směru. Přední kamera HazCam prověřila prostor těsně před strojem, aby ověřila možnost případného použití nástrojů na robotické ruce. Infračervený spektrometr proměřil v sedmi bodech tepelné emise oblohy a terénu. Rover rovněž před prvním (na tento den připadly dvě rádiové relace) navázáním rádiového spojení měřil hodnotu tau a během vysílání pokračoval ve studiu emisí oblohy a terénu přístrojem Mini-TES.
Celková překonaná vzdálenost po intenzivním postupu v minulých dnech přesáhla hranici 9 km a činila k tomuto dni přesně 9015.19 m. Opportunity se nacházela asi 218 m od okraje kráteru "Victoria" a pohybovala se již v jeho okrajové zóně. Ta se vyznačuje plochým a homogenním povrchem, velmi příhodným k dlouhým přesunům.

Plán na 919. sol předpokládal zhotovení panoramatických snímků prostoru, který byl vybrán k vyhloubení umělého příkopu. Následně měla popojet asi 2.3 m a pomocí kol vyhrabat do sypkého materiálu malou brázdu. Průběh "výkopových" prací se měl obrazově dokumentovat. Dalším úkolem byl zobrazení krajiny před a za vozítkem sérií snímků navigační kamery. V průběhu průletu retranslační družice se předpokládalo pozorování oblohy a povrchu terénu infračerveným spektrometrem.

920. solu se při pokusu o detailní průzkum vyhloubené brázdy zablokovala mechanická ruka a operace byla přerušena. Závada vznikla v ramenním kloubu, natáčejícím ruku v azimutálním směru. Z původního programu se podařilo uskutečnit pouze dálkové měření infračerveným spektrometrem.

921. solu pokračoval rover v nouzovém vědeckém programu a prováděl snímkování panoramatickou kamerou.

922. solu byla opět v činnosti panoramatická kamera a infračervený spektrometr Mini-TES.

923. solu, začátkem nového týdne, přistoupili technici k analýze problémů s mechanickou rukou. Zkoumání nepřineslo žádné vysvětlení předchozích potíží, ale naštěstí neprokázalo ani žádné poškození zablokovaného kloubu. Kromě těchto technických operací pokračovala měření infračerveným spektrometrem a snímkování panoramatickou kamerou.

924. solu se podařilo navázat na původní vědecký program připravený na sol číslo 920. Mechanická ruka se tentokrát pohybovala zcela bez potíží. Opportunity prohlédla umělou brázdu mikroskopem a pomocí rentgenového spektrometru APXS analyzovala prvkové složení odkrytého materiálu.

Diagnostika mechanismu kloubu robotické ruky pokračovala 925. solu (2006-08-31). Vědecký program měl hlavní úkol sběr dat Mössbauerovým spektrometrem, který se měl uskutečnit již 921. solu.
Stav virtuálního tachometru, uveřejněný k dnešnímu dni, ukazoval 9023.70 m.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články