DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 44 - Červenec 2007

Předchozí průběh letu

Zjišťování stavu zaprášení atmosféry bylo na pořadu i 1243. solu. K tomu se přidalo stanovení tepelných emisí z oblohy a terénu infračerveným spektrometrem, u něhož se ale nejprve po delší době ověřily změny přesnosti měření. Panoramatická kamera kromě obvyklého monitorování atmosféry pozorovala stav ovzduší při nízkém slunci.

Poněkud bohatší program byl připraven na 1244. sol. Spirit po ranním probuzení nejprve panoramatickou kamerou prozkoumal situaci na obloze a na obzoru. Pak se navigační kamera pokusila na sérii snímků z jednoho směru zachytit postupující prachový vír a terén a oblohu proměřil i infračervený spektrometr. Rover standardně změřil opacitu atmosféry a infračervený spektrometr znovu ověřoval věrohodnost vlastních údajů a znovu provedl sérii měření oblohy a terénu.
Spirit se vrátil ke geologickému průzkumu skaliska bohatého na křemík "Eileen Dean" a zhotovil mozaiku stereoskopických záběrů mikroskopem. Po výměně nástrojů byl k povrchu přiložen Mössbauerův spektrometr a zahájil sběr dat. Mezitím panoramatická kamera vyfotografovala cíl pojmenovaný "Sorak" přes úplnou sadu barevných filtrů. Tatáž kamera snímala dunové pole "El Dorado". Rover zopakoval měření opacity a spektrometr Mini-TES získal další údaje o tepelných vlastnostech oblohy a terénu. Infračervený spektrometr se následně věnoval objektům "Sorak" a "Palthon 2" a panoramatická kamera provedla fotometrická měření. Kolotoč měření opacity a infračervených emisí se ještě jednou zopakoval a nakonec navigační kamera sledovala zapadající slunce.

1245. solu pokračovala atmosférická měření v podobném rozsahu jako předchozího dne. Rover restartoval Mössbauerův spektrometr a pokračoval v analýze "Eileen Dean". Panoramatická kamera zhotovila barevné záběry cíle "Palthon 2" a infračervený spektrometr se zaměřil na "Sorapus" a další objekt "Manitalia".
Měření opacity a fotometrická měření se opakovala v různých denních hodinách. Navigační kamera opětovně snímala slunce a infračervený spektrometr měřil emise při různých elevacích objektivu přístroje.

K opakovaným atmosférickým měřením se 1246. solu (2007-07-05) přidal průzkum cíle "Naomi Meier" a kalibrace infračerveného spektrometru. Mikroskop pořídil další stereoskopické záběry skály na místě "Eileen Dean 2". Na tentýž bod byl přiložen rentgenový spektrometr a pak byl rover na jistou dobu vypojen. Po oživení byla změřena opacita atmosféry a krátký průzkum okolí. Následoval další krátký spánek až do 23:10 místního času, kdy byl zahájen dvanáctihodinový rozbor cíle "Eileen Dean 2" rentgenovým spektrometrem.
Celý týden rover nezměnil stanoviště a proto zůstalo virtuální počítadlo překonané vzdálenosti na původním stavu 7147.93 m.

1247. solu (2007-07-06) monitoroval Spirit panoramatickou kamerou atmosférický prach a skenoval oblohu a terén infračerveným spektrometrem Mini-TES. Následně složil robotickou ruku a vydal se ke shluku kamenů "Innocent Bystander". V polovině trasy zhotovil plně barevné snímky situace v prostoru dosažitelného manipulátorem a rovněž záběry z kamer identifikace překážek HazCam. Po skončené rádiové relaci s družicí Mars Odyssey probíhalo měření prachu v ovzduší a navigační kamera fotografovala slunce.
S kamenem "Innocent Bystander" se rover již jednou setkal, když přes něj přejel cestou k cíli "Virginia Bell". Náhodně odkrytý materiál přivedl geology k myšlence, že by se mohlo jednat o horninu, která se zformovala v prostředí fumaroly (průduch, kterým unikají páry a vulkanické plyny) nebo v horkém zřídle. V takovém případě by měl být bohatý na křemen, který se vysrážel z horké vody.

1248. solu se v ranních hodinách uskutečnila kontrola množství prachu v ovzduší a panoramatická kamera sledovala situaci na obzoru. Dále pozorovala prach usazený na kamerovém stožáru a pořizovala maloformátové obrázky oblohy. Tepelné podmínky v ovzduší a na povrchu terénu kontroloval infračervený spektrometr. Spektrometr Mini-TES absolvoval další etapu kalibrace. Průzkum okolí byl dokončen panoramatickou kamerou ve chvílích, kdy stálo slunce v nadhlavníku. Po odvysílání dat na retranslační satelit 2001 Mars Odyssey se znovu opakovala měření stavu zaprášení atmosféry.

Ráno 1249. solu proběhlo rutinní sledování prachu panoramatickou kamerou. Spirit lovil prachové víry a navigační kamera zkusila pořídit jednotlivé snímky do filmu o pohybujícím se víru. Panoramatická kamera pokračovala v měření opacity atmosféry a infračervený spektrometr sledoval emise z oblohy a terénu. Opacita byla kontrolována i ve večerních hodinách.

Průzkumem stavu ovzduší začal i sol číslo 1250. Po snímcích na vyhodnocení opacity, o něž se postarala panoramatická kamera, přišel ke slovu spektrometr Mini-TES, který jako obvykle studoval tepelné vlastnosti oblohy a terénu. Spektrometr byl opět podroben zkoušce změn přesnosti, k nimž časem dochází. Spirit následně popojel blíže k uskupení kamenů "Innocent Bystander" a okamžitě pořídil sérii snímků kamerami HazCam a úplné 360° panorama navigační kamerou. Rover pak pokračoval v atmosférických měřeních. Večer byla na pořadu rádiová relace s retranslační družicí a další snímkování slunce a oblohy panoramatickou kamerou.
Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 7153 m.

Po probuzení 1251. solu fotografovala navigační kamera slunce, panoramatická kamera zjišťovala opacitu atmosféry a pozorovala shluk kamenů. Infračervený spektrometr dodal další sérii měření emisí oblohy a terénu. Spirit pak pokračoval v monitorování atmosférického prachu a skenoval okolí. Poté rozložil robotickou ruku a pořídil mozaiku snímků mikroskopem na objektu "Innocent Bystander". Na místo byl pak přiložen rentgenový spektrometr, Spirit znovu změřil obsah prachu v ovzduší a panoramatickou kamerou fotografoval polední slunce. Panoramatická kamera pokračovala orientačními snímky oblohy a měřením opacity a infračervený spektrometr skenoval kalibrační cíl a měřil tepelné emise z oblohy a terénu. V odpoledních hodinách byly systémy až do 23:10 místního času vypojeny a pak se uskutečnila noční dvanáctihodinová analýza horniny rentgenovým spektrometrem.

1252. sol (2007-07-12) byl zahájen tradičním měřením vlastností atmosféry - měřením opacity panoramatickou kamerou, fotografováním slunce navigační kamerou a odečtem hodnot infračervených emisí terénu a atmosféry přístrojem Mini-TES.
Během dne vítr sfoukl další zrnka prachu ze solárních článků. Přesto, že se v minulých dnech vinou prachové bouře zhoršovaly světelné podmínky, došlo v očištěných panelech k poněkud vyšší produkci elektrické energie.

1253. solu (2007-07-13) monitoroval Spirit opacitu atmosféry panoramatickou kamerou. Prověřoval časové změny v přesnosti měření infračerveným spektrometrem a tímtéž přístrojem pozoroval oblohu a terén ve vybraných směrech. Mikroskop pak pořídil snímky stavu apertury infračerveného spektrometru při různých náklonech přístroje. Podobný pokus byl připraven i pro rover Opportunity na druhé polokouli Marsu. Po výměně nástrojů na robotické ruce se Spirit připravil na studium kamene "Innocent Bystander" Mössbauerovým spektrometrem. Kámen "Innocent Bystander" je zajímavý vysokým obsahem křemene a neobvyklou texturou povrchu. Panoramatická kamera zhotovila orientační snímky oblohy a spektrometr Mini-TES shromáždil data z cíle nazvaného "Somp".

Ráno 1254. solu navíc k obvyklé kontrole opacity atmosféry, což je úkolem panoramatické kamery, zhotovila navigační kamera obrázky slunce. Kamera PanCam sledovala situaci na horizontu a infračervený spektrometr zkoumal cíl "Korus". Rover znovu kontroloval časové změny ve funkci spektrometru, který pak zopakoval měření tepelných emisí z oblohy a terénu. Mössbauerův spektrometr se věnoval analýzer v bodě "Innocent Bystander Offset 2". Panoramatická kamera fotografovala v barvách cíl "Tangor" a z vysokým rozlišením dokumentovala "Gooli". Místo "Gooli 3" bylo prozkoumáno infračerveným spektrometrem Mini-TES.

1255. solu se ráno opakovaly stejné činnosti, jako předchozího dne (opacita, tepelné emise, kontrola infračerveného spektrometru atd.). Snímkován byl objekt "Alice DeCambra". Mössbauerův spektrometr pokračoval v analýze materiálu v místě "Innocent Bystander Offset 2". Panoramatická kamera zhotovila orientační snímky oblohy a pak se zaměřila na dunové pole "El Dorado". Infračervený spektrometr sledoval objekty "Mona Denton" a "Faget 2".

Zrána 1256. solu fotografovala navigační kamera slunce a infračervený spektrometr skenoval cíl "Tangor". Proběhlo měření opacity a kontrola časových změn ve funkci infračerveného spektrometru. Na cíli "Innocent Bystander" pokračovala analýza Mössbauerovým přístrojem.

1257. solu opět Spirit, kromě standardního měření opacity, kontrole spektrometru Mini-TES a měření emisí tímtéž přístrojem, snímkoval navigační kamerou slunce. Mikroskop pořídil obrázky s velmi vysokým rozlišení struktury povrchu v bodě "Innocent Bystander Offset 2" a pak znovu restartoval Mössbauerův spektrometr a pokračoval v rozboru složení horniny.

1258. solu pozoroval Spirit usazený prach na kamerovém stožáru. Panoramatická kamera znovu zhotovila několik orientačních snímků oblohy a infračervený spektrometr ověřoval spolehlivost svých měření. Mini-TES následně monitoroval emise z několika bodů oblohy a terénu. Mössbauerův spektrometr pokračoval v měření na stále stejném místě.

Pracovní náplň se příliš nezměnila ani 1259. solu. Panoramatická kamera snímkovala oblohu, spektrometr Mini-TES kontroloval vlastní stav a měřil infračervené vyzařování z oblohy a terénu. Novinkou bylo snímkování terénu kamerami identifikace překážek HazCam.
Kolem Spiritu se dramaticky zhoršily povětrnostní podmínky. Bouře, zuřící po velké části povrchu Marsu, zvedla do ovzduší obrovská kvanta prachu, který částečně zastínil slunce. Každodenní měření opacity tento vývoj situace naprosto přesně dokumentovalo. Například v průběhu 1259. solu (2007-07-19) byla naměřena hodnota tau (charakterizující stupeň zaprášení atmosféry) 4.017, přičemž čistá atmosféra má tau=1, Byl to prozatím nejhorší stav, jaký byl dosud u Spiritu zaznamenán. Prach vznášející se v atmosféře bránil solárním článkům efektivně konvertovat sluneční záření na elektrickou energii. Spirit měl ale na druhou stranu velké štěstí, protože o den dříve byl zasažen poryvem větru, který do značné míry očistil panely fotovoltaických článků až do stavu, který byl naposledy zaznamenán v průběhu 427. solu před více než dvěma roky (2005-03-16). Zhoršení světelných podmínek bylo tudíž zčásti eliminováno čistšími bateriemi.

Krátce po východu slunce 1260. solu (2007-07-20) se Spirit věnoval fotografování série snímků, na nichž měly být zachyceny prachové víry. Infračervený spektrometr po ověření přesnosti měření se, jako obvykle, zaměřila do několika bodů na obloze a na povrchu terénu. Na další den bylo připraveno studium situace na obloze v poledních hodinách panoramatickou kamerou.

Ačkoliv obloha nad Spiritem byla den ze dne tmavší, rover zůstával i v dalším týdnu v relativně dobré kondici a čekal na zlepšení počasí. Veškeré aktivity byly omezeny na minimum a zaměřily se v první řadě na shromáždění údajů o probíhající prachové bouři. Řídící tým upravil denní program tak, aby byl respektován snížený příkon solárních článků. V určitých dnech byla dokonce omezena komunikace se Zemí.
Soly číslo 1261 až 1263 byly věnovány výhradně studiu opacity atmosféry. Měření na základě snímků z panoramatické kamery se uskutečňovalo jedenkrát denně. 1261. solu potvrdil Spirit krátkým pípnutím, že obdržel modifikovanou řídící sekvenci. 1263. solu se z programu vynechalo vysílání dat z Marsu v pásmu UHF.

1264. solu byl opět kontrolován stav infračerveného spektrometru (tzv. drift, nebo-li změny po určité době). Spektrometr pak provedl zkrácené měření tepelných emisí oblohy a terénu. Zatímco běžně se jedná o operaci rozpočítanou na 8.5 minuty, tentokrát skenování zabralo jen 6.5 min. Panoramatická kamera měřila hodnotu opacity atmosféry.

Zrána 1265. solu zjišťoval Spirit velikost opacity a snímkoval terén kamerami identifikace překážek HazCam. Byl změřen drift infračerveného spektrometru a uskutečnila se další zkrácená sekvence studia tepelného vyzařování oblohy a terénu.

Prvním úkolem po probuzení 1266. solu byla obvyklá kontrola množství prachu vznášejícího se v ovzduší. Protože na Zemi mezitím dorazila informace o rekordní hodnotě opacity z předchozího dne, která činila 4.73, byla zrušena původně připravená noční analýza horniny Mössbauerovým spektrometrem. Produkce elektřiny poklesla úměrně se zeslabením slunečního svitu na pouhých 261 Wh/sol.

I 1267. solu byl denní program zahájen měřením opacity atmosféry panoramatickou kamerou. Ověřoval se drift infračerveného spektrometru a proběhlo zkrácené měření tepelných emisí. Rover pak panoramatickou kamerou pozoroval situaci na obzoru. Na další den bylo přichystáno fotografování kamerami HazCam, snímkování oblohy panoramatickou kamerou a měření tepelných emisí.

1268. solu (2007-07-28) probíhalo měření opacity atmosféry, na němž se podílely jak panoramatická, tak i navigační kamera. Rover kvůli šetření energií nevysílal žádná naměřená data a telemetrii k Zemi.

1269. solu zjišťovala panoramatická kamera hodnotu tau. Kamera rovněž provedla přehlídku oblohy. Tohoto dne nedostal rover, opět kvůli nepříznivé energetické situaci, nové instrukce ze Země.

Naprosto stejný průběh činností uvedla NASA i pro sol číslo 1270.

Kromě obvyklého měření opacity a pozorování oblohy panoramatickou kamerou byla 1271. solu stanovana hodnota tau i pomocí snímků navigační kamery. Přední kamera HazCam fotografovala pískové pruhy v popředí vozítka.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články