DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 45 - Srpen 2007

Předchozí průběh letu

Snímkování pískových pásů pokračovalo i 1272. solu. Do práce se kromě přední kamery zapojila i zadní kamera identifikace překážek. Pískové pruhy pak zachytila i navigační kamera. Panoramatická kamera měla za úkol stanovit obsah prachu v ovzduší, zjistit situaci na obloze, prohlédnout horizont a zdokumentovat dunové pole "El Dorado". Aby se po relativně náročné činnosti ušetřila energie, nebylo v rámci rádiové seance vysíláno směrem k Zemi.

1273. solu (2007-08-02) obnovil Spirit na pět hodin analýzu kamene "Innocent Bystander" Mössbauerovým spektrometrem.
Hodnota tau představující stupeň zastínění slunečního záření prachem v atmosféře se začala snižovat. Oproti rekordní hodnotě 4.738, zjištěné 1265. solu, se ovzduší pročistilo na momentálních tau=3.813. Byla to nepochybná známka toho, že se prach začíná pomalu usazovat. Bohužel sedal i na panely solárních článků, takže na výrobě energie se zlepšené počasí příliš neprojevilo. Denní výroba se nadále pohybovala v rozmezí 260 až 300 Wh/sol. Rovněž snímky pořízené kamerou MCI [=Mars Color mager] na palubě družice Mars Reconnaissance Orbiter ukazovaly, že se rozsáhlá prachová bouře částečně uklidňuje. Nadále však trvala zásada šetřit v maximální míře elektrickou energií.

1274. solu (2007-08-03) pořizoval Spirit snímky panoramatickou kamerou kvůli stanovení stupně zaprášení atmosféry, navigační kamerou hledal oblaka a zhotovoval série snímků, na nichž mohl být zachycen postupující prachový vír. Kromě toho kamerami HazCam fotografoval povrchové vlny v předním a zadním prostoru. Rover pozoroval kalibrační terč infračerveným spektrometrem.
Kromě uvedených aktivit Spirit denně navazoval spojení se Zemí - v ranních hodinách přímou cestou přes vysokoziskovou anténu a večer pomocí retranslace přes družici 2001 Mars Odyssey ve frekvenčním pásmu UHF.

1275. solu se uskutečnilo měření Mössbauerovým spektrometrem a navigační kamera zhotovila mozaiku 3x1 snímků terénních hřebínků. Panoramatická kamera opakovala snímkování oblohy a přední a zadní kamera identifikace překážek pokračovaly ve fotografování terénních vln. Infračervený spektrometr Mini-TES skenoval oblohu a terén.

1276. solu se uskutečnila další fáze snímkování terénních vln kamerami HazCam a znovu byla měřena opacita atmosféry na základě snímků oblohy panoramatickou kamerou. Navigační kamera zhotovila 360° panorama okolí a pokoušela se zachytit oblačnost.

1277. solu pořídil Spirit sadu mikroskopických snímků cíle "Stealing Second" a "Stealing Third". Mikroskop pak fotografoval povrch kamene "Innocent Bystander". Navigační i panoramatická kamera studovaly obsah prachu v ovzduší a monitorována byla i vrstvička prachu usazená na kamerovém stožáru. Kamery HazCam opět pozorovaly zvlněný terén a miniaturní infračervený spektrometr zkoumal tepelné emise z oblohy a z povrchu krajiny.

1278. solu byl kámen "Innocent Bystander" analyzován Mössbauerovým spektrometrem. Navigační kamera fotografovala terénní vlny a tentýž aparát spolu s panoramatickou kamerou zkoumaly obsah prachu v atmosféře. Obloha byla prohlédnuta na sérii orientačních snímků a navigační kamera pátrala po postupujících prachových vírech.

I 1279. solu snímkovaly přední a zadní kamera HazCam terén poblíž vozítka. Mikroskop zhotovil obrázek přes prachovou krytku a přístroj si zvenku postupně prohlédly panoramatická a navigační kamera. Standardně byly zhotoveny širokoúhlé snímky oblohy panoramatickou a navigační kamerou. Dále byla dokumentována situace na obzoru.

1280. solu měřil Spirit vlastnosti atmosféry rentgenovým spektrometrem. Panoramatická a navigační kamera zjišťovaly opacitu atmosféry. Přední i zadní kamery identifikace překážek opakovaly snímkování nejbližšího terénu a kamera NavCam hledala oblaka. Infračervený spektrometr uskutečnil zkrácenou přehlídku oblohy a povrchu terénu.

1281. solu měřily znovu panoramatická a navigační kamera obsah prachu v ovzduší. Rover obnovil analýzu horniny Mössbauerovým spektrometrem a kolem poledne snímkoval terén panoramatickou kamerou. Obě kamery umístěné na stožáru pak snímkovaly terénní vlny.
Vše nasvědčovalo tomu, že zaprášení ovzduší se poněkud zmenšilo. Produkce elektrické energie se zvýšila na hodnotu přibližně 280 až 300 Wh/sol. Opacita atmosféry se stabilizovala na čísle tau=3.8. To umožnilo řídícímu týmu částečně se vrátit k normálnímu režimu.

Kvůli získání snímků panoramatickou kamerou 1282. solu Spirit nejprve rozložil robotickou ruku, pak ji zase složil, aby mohlo snímkování pokračovat kamerou HazCam a na závěr znovu rozložil ruku s vrtačkou RAT v pracovní poloze. Byly pořízeny obrázky terénních hřebínků kamerami HazCam a panoramatická kamera studovala prach v ovzduší a na povrchu kamerového stožáru. Infračervený spektrometr uskutečnil malou přehlídku oblohy a terénu.
Podle došlých obrázků se zdá, že někdy mezi soly číslo 1257 až 1277 byla optika mikroskopu znečištěna prachem. Jestli je toto podezření oprávněné, měly potvrdit snímky kamer PanCam a HazCam z dnešního solu. Odborníci zároveň promýšleli strategii, jak případné nečistoty odstranit.

1283. solu (2007-08-12) znovu panoramatická a navigační kamera dodaly obrázky oblohy kvůli stanovení stupně zaprášení. Kamera pak zhotovila orientační snímky oblohy a zkoumala horizont. Navigační kamera pořídila mozaiku 3x1 fotografií povrchových vln a infračervený spektrometr měřil emise terénu a atmosféry.
Ani v uplynulých dnech nezměnil Spirit stanoviště a měřidlo překonané vzdálenosti zůstalo tudíž na čísle 7153 m. Rover se nacházel východně od vyvýšené plošiny "Home Plate" vedle rozlomeného kamene "Innocent Bystander".

1284. solu Spirit znovu přiložil Mössbauerův přístroj na povrch kamene "Innocent Bystander" a zahájil analýzu horniny. Rover dále zhotovil obrázky terénních hřebínků předními a zadními kamerami HazCam a mikroskop uskutečnil snímky přes uzavřenou prachovou krytku, přičemž byl přístroj otočen objektivem k obloze. Panoramatická kamera pořizovala snímky kvůli měření opacity atmosféry a infračervený spektrometr prováděl přehlídku oblohy a terénu.

1285. solu se v podstatě opakoval stejný program. Panoramatická a navigační kamera měřila opacitu atmosféry a dvojice kamer HazCam pod palubou vozítka fotografovala zvlněný terén. Rovněž se opakoval pokus s mikroskopem a infračervený spektrometr rutinně měřil tepelné emise oblohy a terénu.

Rovněž 1286. solu studoval Spirit oblohu a terén spektrometrem Mini-TES a zjišťoval stupeň zaprášení atmosféry na základě fotografií z panoramatické a navigační kamery. Mössbauerův spektrometr pokračoval v rozborech materiálu objektu "Innocent Bystander". Mikroskop v různých denních hodinách opakoval diagnostické snímkování s objektivem směřujícím k obloze přes uzavřenou prachovou krytku. Naprázdno nevyšel ani infračervený spektrometr, který pořídil obvyklou sérii měření tepelných emisí a přední a zadní kamera identifikace překážek znovu pozorovaly nejbližší terén.
Pravidelná měření opacity ukazují, že se obloha nad vozítkem nadále jasní. 1283. solu byla naměřena hodnota tau=3.6 a 1286. solu už poklesla na tau=3.3. Prach bohužel sedá nadále na panely fotovoltaických článků, takže se více světla prakticky neprojevuje na zvýšení denní výroby elektřiny, která činila tohoto dne 301 Wh/sol. Předpověď vycházející ze snímků družice Mars Reconnaissance Orbiter je ale stále příznivá. Obloha by se měla v dalším období postupně vyčistit.

1287. solu (2007-08-17) byl v plánu průzkum oblohy a terénu infračerveným spektrometrem a měření atmosférického prachu panoramatickou a navigační kamerou. Pokračovala analýza kamene "Innocent Bystander" Mössbauerovým spektrometrem a snímkování terénu kamerami HazCam. Spirit pořídil několik snímků mikroskopem obráceným k nebi se zavřenou krytkou.
Na základě snímků z mikroskopu je velice pravděpodobné, že se během prachové bouře dostalo za krytku několik zrnek zvířeného prachu. Prozatím technici doufají, že se jim podaří nečistotu "vytřepat" pouhým otočením přístroje směrem dolů - tento pokus byl předběžně připraven na sol číslo 1290. Zatímco se čeká na výsledek tohoto zásahu, Spirit dokončuje analýzy cíle "Innocent Bystander" a pokračuje v rutinním pozorování terénu a oblohy.

V následujícím týdnu se rover dále pozvolna zotavoval po předchozích prachových bouřích. Přítmí zaviněné rozptýleným jemným prachem v ovzduší sice stále pokračovalo, ale byly pozorovány znaky postupného projasňování. Bohužel se nedalo zabránit tomu, aby si prach nesedal i na solární panely roveru. Hodnota tau se mezi soly číslo 1288 a 1291 zmenšila z původních 3.2 na 3.0. Zároveň se ale zmenšil stupeň čistoty fotovoltaiky z faktoru 0.664 na 0.640 (perfektně čistý povrch by vykazoval hodnotu 1.0). Zjednodušeně řečeno, jen 64% dopadající sluneční energie mohlo být transformováno na elektřinu. 1291. solu se podařilo vyrobit za celý den jen 313 Wh.
Meteorologové naštěstí hlásili další uklidňování situace a na obzoru nebyla žádná další povětrnostní patálie, která by rover opět donutila bojovat o přežití.
Poprvé od přistání na Marsu se Spirit snažil aktivně odstranit usazený prach. Síly vozítka stačí ale jen na pokusy vysypat prachová zrnka, která pronikla za krytku mikroskopu. Přístroj se opakovaně pokoušel zhotovovat snímky, zavíral a otevíral prachovou krytku, natáčel optiku do vertikálního směru (s objektivem směrem dolů) a tak několikrát dokola. Na snímcích bylo vidět, že pokusy jsou alespoň částečně úspěšné, protože jejich kvalita se zlepšovala. Technici budou proto v započaté dekontaminaci pokračovat.

Kromě běžných rutinních pozorování zahrnujících mj. sledování stavu ovzduší, měření tepelných emisí, fotografování terénu kamerami umístěnými na stožáru i pod palubou a rádiové relace se Zemí, věnoval se Spirit dále uvedeným činnostem.

1288. solu (2007-08-18) studoval rover místo "Norma Luker" rentgenovým spektrometrem.

1289. solu byl monitorován prach usazený na kamerovém stožáru. Miniaturní infračervený spektrometr sledoval kalibrační terč a panoramatická kamera pozorovala terén v době, kdy stálo slunce vysoko na obloze.

1290. solu fotografovala panoramatická kamera horizont a mikroskop na robotické ruce prováděl pokusy na očištění prachu z optiky.

1291. solu zhotovovala panoramatická kamera orientační snímky oblohy a u infračerveného spektrometru byly kontrolovány změny v čase (drift). Pole "Norma Luker" bylo zdokumentováno na stereoskopických záběrech. Mikroskop pořizoval 3D snímky terénních hřebínků. I když objektiv mikroskopu nebyl pořád dostatečně čistý, byly získané snímky použitelné. Nakonec byla robotická ruka složena a pár kamer HazCam vyfotografoval situaci před přídí, aby zdokumentoval proces skládání ruky.

1292. solu se nepodařilo nahrát do palubní paměti pokyny, které předpokládaly, že se uskuteční dálkové pozorování a barevné snímkování cíle "Eileen Dean". Specialisté se snažili vyzkoumat příčinu závady. Jako nejpravděpodobnější se jevil krátký výpadek signálu během přenosu nebo interference vzniklé při současném vysílání instrukcí na družici Mars Reconnaissance Orbiter.

1293. solu Spirit kontroloval drift infračerveného spektrometru, navigační kamera zhotovila sérii snímků určených ke studiu postupu prachových vírů a panoramatická kamera pořídila sadu obrázků objektu "Gertrude Weise 12" přes úplnou sadu barevných filtrů. Infračervený spektrometr ještě pořídil několik tepelných měření a pak se rover přesunul o pár decimetrů ze současné polohy. Po zastavení bylo nové stanoviště zafixováno na snímcích navigační kamery a kamer identifikace překážek.
Celková překonaná vzdálenost vzrostla na hodnotu 7154 m.

1294. solu (2007-08-24) byla v plánu kontrola driftu infračerveného spektrometru a pořízení filmu prachových vírů navigační kamerou. Panoramatická kamera měla sledovat situaci na obzoru.

Zkušenosti z dalšího týdne dovolily vyslovit opatrný názor, že prachová bouře už skončila - alespoň pro tuto chvíli - a obloha pokračovala v pomalém projasňování. Denní výkon solárních baterií se zvýšil na přibližně 325 Wh a za této situace se již dalo hovořit o možnosti obnovit popojíždění po krajině.
Úbytek prachu v ovzduší byl dobře patrný na snímcích, které pravidelně pořizovaly navigační a panoramatická kamera. 1299. solu byl jas slunce už jen asi 8% pod maximální úrovní a asi o 2% vyšší než tomu bylo před pěti soly. Bohužel prach stále sedal na panely solárních článků a ve stejném časovém období poklesla jejich účinnost asi na 59%. Naštěstí energii vyrábí nejen přímé sluneční světlo, které se posuzuje pomocí hodnoty opacity tau, ale i rozptýlené světlo, jeho intenzita rovněž postupně narůstá.

1295. solu pokračoval Spirit v dálkových průzkumech a panoramatická kamera fotografovala cíle "Eileen Dean", "Dorothy Mueller" a "Steling Third".

1296. solu změnil Spirit stanoviště a zároveň se otočil o 156°, takže nakonec mířil k nájezdové rampě na plošinu "Home Plate", kde se nalézá málo kamenů a sklon je relativně příznivý. Technici se pokusili stanovit stupeň znečištění na optice panoramatické kamery a rover měřil opacitu atmosféry v různých denních dobách.

1297. solu podnikl rover dálková vědecká pozorování a obvyklé sledování atmosféry a rovněž studoval prach na panoramatické kameře.

1298. solu Spirit opět popojel a zamířil k objektu "Gertrude Weise". Důvodem návratu byl požadavek techniků, aby byl znovu změřen již dříve zkoumaný cíl infračerveným spektrometrem. Na základě tohoto opakovaného měření chtěli posoudit, jak je přístroj zasažen prachem. Po bouři se prach nachází prakticky všude. Je tudíž důležité vědět, jak spolehlivě dokáží přístroje rozlišit vrstvu prachu na zkoumaném objektu od prachu na optice. Objekt "Gertrude Weise" se zdál jako nejlepší místo pro zkoušku. Pro připomenutí - jedná se o políčko tvořené takřka čistým křemenem, který byl objeven ve stopách roveru. Pokud se podaří opět koly načechrat sypký terén, pravděpodobně se znovu obnoví původní stav a Mini-TES získá srovnávací analýzy.
Celková překonaná vzdálenost vzrostla k tomuto dni na 7169 m.

1299. solu se podle sdělení z kontrolního střediska takřka do písmene opakoval program ze solu číslo 1297.

1300. solu byl roveru předán povel, aby popojel a koly prohrábl povrch "Gertrude Weise". Nejprve se přední levé kolo protočilo o půl obrátky, pak se obě přední kola zablokovala a rover je pozpátku přetáhl přes zkoumané políčko. Obnažený vzorek byl následně snímkován. Na programu bylo opět i sledování atmosféry.

1301. solu byl v plánu dálkový průzkum a běžné pozorování atmosféry. Počítalo se i s měřením prachu na optice panoramatické kamery. Rentgenový spektrometr byl použit k analýze atmosférického argonu.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články