DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Novinky - srpen 2007


2007-08-17 - Cassini

Status Report (2007-08-082007-08-14)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily do sledovací stanice DSN Goldstone dne 2007-08-14. Podle telemetrických dat se sonda nachází ve skvělém stavu a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
Vědecká činnost popisovaného týdne se zaměřila na snímkování jižní polokoule Saturnu širokoúhlou (WAC) i úzkoúhlou (NAC) kamerou systému ISS [=Imaging Science Subsystem]. Ultrafialový spektrograf UVIS mapoval vnitřní magnetosféru. Magnetosféru studovala rovněž sada přístrojů experimentu MAPS [=Magnetospheric and Plasma Science].
Pokračovaly rádiové experimenty sledující stav sluneční koróny, u nichž bylo využito současné polohy Saturnu, který se nachází v sluneční konjunkci. Tento stav potrvá až do začátku září.
Dne 2007-08-10 se uskutečnila periodická kontrola stavu systémů řízení polohy AACS. Testy prováděné v intervalech 90 dnů ověřovaly mj. stav servopohonů EGA [=Engine Gimbal Actuator] natáčejících raketový motor. Dále došlo na prověrku záložní sestavy silových setrvačníků RWA-3 [=Reaction Wheel Assembly].
2007-08-11 byl ukončen program letu podle itineráře S32 a bezprostředně se začala činnost řídit podle plánu S33.


2007-08-15 - Kaguya

Nový termín startu

Japonská kosmická agentura JAXA dnes oznámila, že start měsíční sondy Kaguya (dříve SELENE) se uskuteční dne 2007-09-13 v 10:35:47 JST (místního času), tj. v 01:34:47 UT. Původní termín 2007-08-16 byl zrušen poté, co byly zjištěny závady na dvou subdružicích, které mají být od mateřského tělesa uvolněny na oběžné dráze kolem Měsíce. Chybné komponenty byly mezitím vyměněny a sonda je opět připravena k letu. JAXA oznámila, že start bude vysílán živým televizním přenosem.


2007-08-15 - Return to Moon

Udělen kontrakt na první stupeň raket Ares

NASA podepsala s firmou Alliant Techsystems (ATK) se sídlem v Birmingham City (Utah, USA) kontrakt v hodnotě 1.8 miliard USD na návrh, vývoj, zkoušky a vyhodnocení prvních stupňů nosných raket Ares I a Ares V. Kontrakt navazuje na činnosti zahájené k 2006-04-17 a zahrnuje mj. dodávku pěti motorů pro pozemní statické zkoušky, dva exempláře pro vibrační testy a čtyři stupně pro letové zkoušky, včetně jednoho pro zkušební let rakety Ares I-X. Smlouva pokrývá výkony až do 2014-12-31. První stupně pro operační nasazení budou objednávány separátně.
Firma ATK a její subdodavatelé disponují dostatečnými kapacitami k úspěšnému vývoji prvního stupně rakety Ares I. Tento stupeň vychází konstrukčně z přídavných raket SRB [=Solid Rocket Booster] používaných u raketoplánu Space Shuttle. V případě SRB se jedná o jediný americký raketový motor na tuhé pohonné látky, který má dostatečnou kapacitu a především certifikaci pro použití při pilotovaných letech. První stupeň Aresu I je tvořen pěti segmenty a je tudíž o jeden segment delší než používaný SRB. Kromě této úpravy je nutno provést ještě celou řadu modifikací.
Ares I je dvoustupňová raketa, u níž jsou jednotlivé stupně řazeny nad sebou. Na vrcholku druhého stupně pak bude vynášet kosmickou loď Orion na oběžnou dráhu kolem Země. Posádku má tvořit až šest astronautů. První stupeň reprezentuje již zmíněný pětisegmentový motor na TPL, druhý stupeň bude zcela nové konstrukce. Bude osazen motory J-2X spalujícími kapalný kyslík a vodík a doplněn potřebnými nádržemi pracovních látek a avionikou.
Těžký nosič Ares V je určen k vynášení širokého sortimentu nákladů a měl by být klíčovým prvkem potřebným k cestě na Měsíc a výhledově i ke vzdálenějším cílům. První stupeň je poháněn pěti kyslíkovodíkovými motory RS-68, které jsou umístěny pod zvětšenou verzí nádrže ET [=External Tank] z raketoplánu. Z boku jsou připevněny dva pětisegmentové motory na TPL, v podstatě stejné konstrukce, jako první stupeň Aresu I. Druhý stupeň nosiče používá opět motory J-2X.
Projekt prvního stupně raket Ares řídí středisko NASA Marshall Space Flight Center v Huntsvillu (Alabama, USA) v rámci programu Constellation.


2007-08-14 - Cassini

Status Report (2007-08-012007-08-07)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici DSN Madrid dne 2007-08-07. Sonda zůstává ve skvělém stavu a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
2007-08-01 začala pracovní skupina TWT [=Target Working Team] se sekvencí integračního procesu pro prodlouženou misi Cassini. Další dva týmy TOST [=Titan Orbiter Science Team] a SOST [=Saturn Orbiter Science Team] již svoji práci zahájily. Během dvouročního prodloužení letu sondy bude program rozvržen do etap S42 až S61. Cassini absolvuje oběhy kolem Saturnu číslo 74 až 133. V srpnu započnou detailní práce na náplni oběhů číslo 75 až 78, které jsou obsahem etapy S42. Činnosti pro toto období byly sice stanoveny již před dlouhou dobou, ale je potřeba provést aktualizaci s ohledem na definitivní trajektorii prodloužené mise.
Vědecký výzkum se v uplynulém týdnu zaměřil na zhotovení sekvence snímků Saturnu širokoúhlou kamerou ISS. Přístroj MIMI mapoval dynamické jevy ve vnější magnetosféře a spektrograf UVIS pořizoval mozaiku obrazů vnitřní magnetosféry ve vlnových délkách neutrálního a ionizovaného kyslíku.
Dne 2007-08-04 odstartovala z Mysu Canaveral sonda Phoenix. Kvůli sledování nového aparátu musel být modifikován plán rádiových spojení v síti DSN, což se mj. dotklo i sondy Cassini.
Korekci dráhy OTM-123 plánovanou na 2007-08-05 bylo nutno přesunout na záložní termín kvůli potížím na pozemním vysílači, který měl předat na sondu příslušná data. Bylo to vůbec poprvé, kdy se musela připravená úprava dráhy odsunout. Korekce dráhy proběhla nakonec 2007-08-07. Hlavní motor byl spuštěn v 00:00 UT. Po době hoření t=2.6 s bylo dosaženo změny rychlosti Δv=0.39 m/s.
2007-08-07 byl zahájen rádiový experiment související s blížící se sluneční konjunkcí. Po následující čtyři týdny bude studována především sluneční korona ve vlnových pásmech X a Ka1.


2007-08-09 - Spirit a Opportunity

Nadějné vyhlídky

Obloha nad oběma marsovskými vozítky se opět o něco projasnila. Solární baterie vyrábějí už tolik energie, že mohly oba řídící týmy přikročit k některým činnostem, které byly v minulých dnech naprosto nemyslitelné. Spirit dokonce po takřka třech týdnech nehybnosti dostal pokyn pohnut robotickou rukou. Manipulátor má se zabudovaným mikroskopem pořídit detailní snímky dvou půdních vzorků a jednoho kamenného cíle. Opportunity by zase podle plánu měla provádět pozorování atmosféry.
V případě Spiritu činila produkce elektřiny 1276. solu (2007-08-06) celých 295 Wh/sol. Opportunity dokázala 1255. solu (2007-08-05) vyrobit 243 Wh/sol. V nejhorším období musely rovery vystačit jen s 261 Wh/sol (Spirit) a dokonce 128 Wh/sol (Opportunity). Bouře, která zvedla obrovská kvanta prachu do ovzduší, už přitom trvá od června.
Zvýšená produkce energie umožnila zcela dobít akumulátory u Opportunity a Spirit nemá k úplnému nabití příliš daleko. Rovněž teplota v bloku elektroniky se u Opportunity, kde hrozilo silné podchlazení, poněkud zvedla. Minulý týden byla -37°C, těsně nad bezpečnou hranicí, podle poslední telemetrie se už zvýšila na -33.4°C.
Situace, i přes mírné zlepšení, je stále vážná a mohla by se rychle zhoršit. Technikům nezbývá než bedlivě sledovat vývoj počasí a pro jistotu udržovat baterie na plném stavu. I z tohoto důvodu nebylo zatím ani rádiové spojení obnoveno v normálním rozsahu.


2007-08-06 - Cassini

Status Report (2007-07-252007-07-31)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily do sledovací stanice DSN Goldstone dne 2007-07-31. Podle telemetrických dat se sonda nachází ve skvělém stavu a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
Vědecká pozorování se v uplynulém týdnu týkala mapování neutrálního a ionizovaného kyslíku ve vnitřní magnetosféře Saturnu přístrojem UVIS, spektrometr CIRS pozoroval hvězdu η Carinae. Plazmový spektrometr CAPS byl 2007-07-30 kalibrován tak, aby mohl studovat lokální plazmová pole. Kalibraci podstoupil i magnetometr MAG. U magnetosférického zobrazovače MIMI probíhala kampaň směřující k poznání dynamiky vnitřní magnetosféry.
2007-07-25 se uskutečnila zkouška zaměření vysokoziskové antény HGA [=High Gain Antenna]. Při zkoušce byla anténa nasměrována k Zemi a sonda přitom prováděla sérii drobných manévrů.
2007-07-29 došlo opět k pravidelné prověrce stavu silových setrvačníků z hlediska vnitřního tření v systému. Testovány byly sestavy RWA [=Reaction Wheel Assembly] číslo 1, 2 a 4. Setrvačníky byly roztočeny na 900 ot/min v obou směrech a měřila se doba, za kterou se působením třecích sil zastaví. Oproti poslední zkoušce z letošního května došlo jen k malým změnám.


2007-08-02 - Opportunity

Roveru hrozí podchlazení

Řídícímu týmu roveru Opportunity přibyly další problémy. Prachová bouře trvající již více než měsíc se sice nepatrně zmírnila a ovzduší se prosvětlilo, ale produkce energie stále nestačí na regulérní provoz na Marsu. Jedním z důvodů je další vrstvička prachu, který se usadil na panelech solárních článků. Již několik dní se kvůli úspoře elektřiny drasticky omezily aktivity roveru a spojení se Zemí je navazováno jen jednou za tři dny. Poslední zprávy pocházejí z 2007-07-30.
Denní výkon fotovoltaických článků je nyní o něco vyšší než činí momentální spotřeba. Nebezpečí ale přichází z druhé strany. V roveru, u něhož prakticky nic nepracuje, postupně klesá teplota. Kritické je to především u bloku elektroniky, jehož teplota v noci poklesla až na -37°C, což je jen 2°C nad hranicí, která byla stanovena pro automatické zapnutí dodatečného nouzového vyhřívání. Pokud budou topidla zapojena, spotřeba energie rázem naroste nad možnosti solárních baterií a rover začne odebírat chybějící watty ze zásob palubních akumulátorů, které se postupně vybijí.
Aby k této situaci nedošlo, rozhodl se řídící tým změnit denní režim a nechat elektroniku pracovat trochu delší dobu v naději, že se systém poněkud ohřeje odpadním teplem. Spotřeba energie se sice oproti současnému provozu poněkud zvýší, ale ne tolik, kolik by odebírala zapojená topidla.
Jedná se o stav, jehož vývoj je těžko předvídatelný. Jestliže by skutečně bylo dosaženo kritické hranice nabití akumulátorů, byly by odpojeny, rover by přešel do klidového stavu (spánku) a každý sol by pouze kontroloval, zda se mezitím zásoba energie obnovila, aby bylo možno uskutečnit minimálně nouzové rádiové spojení. V takovém letargické stavu by Opportunity mohla setrvat až několik měsíců.


Archiv:

 1. Aktuální novinky
 2. Květen 2012
 3. Duben 2012
 4. Březen 2012
 5. Únor 2012
 6. Leden 2012
 7. Prosinec 2011
 8. Listopad 2011
 9. Říjen 2011
 10. Září 2011
 11. Srpen 2011
 12. Červenec 2011
 13. Červen 2011
 14. Květen 2011
 15. Duben 2011
 16. Březen 2011
 17. Únor 2011
 18. Leden 2011
 19. Prosinec 2010
 20. Listopad 2010
 21. Říjen 2010
 22. Září 2010
 23. Srpen 2010
 24. Červenec 2010
 25. Červen 2010
 26. Květen 2010
 27. Duben 2010
 28. Březen 2010
 29. Únor 2010
 30. Leden 2010
 31. Prosinec 2009
 32. Listopad 2009
 33. Říjen 2009
 34. Září 2009
 35. Srpen 2009
 36. Červenec 2009
 37. Červen 2009
 38. Květen 2009
 39. Duben 2009
 40. Březen 2009
 41. Únor 2009
 42. Leden 2009
 43. Prosinec 2008
 44. Listopad 2008
 45. Říjen 2008
 46. Září 2008
 47. Srpen 2008
 48. Červenec 2008
 49. Červen 2008
 50. Květen 2008
 51. Duben 2008
 52. Březen 2008
 53. Únor 2008
 54. Leden 2008
 55. Prosinec 2007
 56. Listopad 2007
 57. Říjen 2007
 58. Září 2007
 59. Srpen 2007
 60. Červenec 2007
 61. Červen 2007
 62. Květen 2007
 63. Duben 2007
 64. Březen 2007
 65. Únor 2007
 66. Leden 2007
 67. Prosinec 2006
 68. Listopad 2006
 69. Říjen 2006
 70. Září 2006
 71. Srpen 2006
 72. Červenec 2006
 73. Červen 2006
 74. Květen 2006
 75. Duben 2006
 76. Březen 2006
 77. Únor 2006
 78. Leden 2006
 79. Prosinec 2005
 80. Listopad 2005
 81. Říjen 2005
 82. Září 2005
 83. Srpen 2005
 84. Červenec 2005
 85. Červen 2005
 86. Květen 2005
 87. Duben 2005
 88. Březen 2005
 89. Únor 2005
 90. Leden 2005
 91. Prosinec 2004
 92. Listopad 2004
 93. Říjen 2004
 94. Září 2004
 95. Srpen 2004
 96. Červenec 2004
 97. Červen 2004
 98. Květen 2004
 99. Duben 2004
 100. Březen 2004
 101. Únor 2004
 102. Leden 2004
 103. Prosinec 2003
 104. Listopad 2003


Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 25
Poslední: 2013-03-21 14:07:23